U beheert uw voerstrategie – van afkalven tot droogzetten met DeLaval DelPro™

Voer vormt een groot aandeel in de kosten van melkproductie. We begrijpen dat u uw koeien efficiënt wilt voeren. Wij bieden u een volledige flexibiliteit om het voer zo goed mogelijk in te zetten en krachtvoerstrategieën toe te passen die aansluiten bij de eisen van uw veestapel.

Met het vorderen van de lactatieperiode verlangen uw koeien een andere voerstrategie. Met DelPro Farm Manager kunt u een gecontroleerde strategie instellen en deze toepassen afhankelijk van dagen in lactatie, lactatienummer, melkgift en diergroep. Belangrijk is dat wij u de mogelijkheid bieden om met al deze verschillen rekening te houden; eenvoudig en automatisch, vertrouwend op de veiligheid van het systeem.

Dierkaart

Op de voertab van de dierkaart (afb. 1) vindt u de rantsoenen die aan een dier zijn toegekend en ziet u het rantsoen dat het dier al heeft ontvangen. Het is belangrijk de volgende termen te begrijpen.

Feeding ration details in the animal card in DelPro FarmManagerAfbeelding 1: Rantsoengegevens op dierkaart in DelPro Farm Manager

  • Rantsoen geeft weer wat de koe dagelijks aan kilo's krijgt
  • Target toont het voer dat ze zal krijgen binnen een “x” aantal dagen (targetdagen)
  • Voordat een koe voeding kan opnemen, moet dit beschikbaar zijn (beschikbaar voer neemt gedurende de dag automatisch toe)

Naast handmatig of vaste hoeveelheden voeren, kunnen we een geautomatiseerde, individuele voerstrategie toepassen op basis van melkgift en lactatiestadium, met behulp van automatische voertabellen. DelPro Farm Manager biedt u de mogelijkheid de koeien te voeren volgens verschillende principes: 

  • Leeftijd in dagen
  • Dagen in lactatie
  • 7-daagse piekgift
  • 7-daagse gemiddelde melkgift
  • Dagen tot afkalving (DTC)

Prestatiegebonden voeren

Als we dieren gedurende de lactatieperiode een vast rantsoen geven (een meer traditionele voermethode) maken we gebruik van vetmobilisering. Prestatiegebonden voeren daarentegen heeft als doel de koe de voedingsstoffen te leveren die zij conform haar lactatiestadium nodig heeft.

Prestatiegebonden voeren is gebruikelijk in landen waar vaak aanvullend krachtvoer wordt verstrekt en waar het grootste deel van het rantsoen is gebaseerd op bijvoorbeeld gras- en maiskuil. De voordelen zijn dat de koeien in een ideale lichamelijke conditie worden gehouden en dat elke koe een eerlijke kans krijgt om haar maximale melkgift te realiseren. Motieven hiervoor zijn er volop. Elke liter in de piekgift kan resulteren in een hogere melkgift per lactatie. 

De strategie is verdeeld in verschillende fases, gekoppeld aan de lactatiestadia. 

  1. Prestatiegebonden voeren vindt plaats in de vroege lactatie (zie Aanpassing en Prestatie/Target hieronder). Iedere koe krijgt, ongeacht haar melkgift een maximaal rantsoen aan krachtvoer gedurende 3-6 weken na afkalven en blijft op een maximaal rantsoen gedurende maximaal 10 tot 15 weken na afkalven. Deze procedure geeft alle koeien de mogelijkheid hun productiepotentieel te tonen, doordat er altijd voldoende krachtvoer beschikbaar is.
  2. De tweede fase, voeren conform gemiddelde melkproductie(gemarkeerd met 2 lichter blauwe balken in onderstaande afbeelding), gaat ca. 70-100 dagen na afkalven in. De koe wordt gevoerd aan de hand van haar melkgift. Tegen het einde van de lactatie, kan de hoeveelheid voer strategisch worden verlaagd aan de hand van de voertabel 'dagen tot afkalven'. Deze strategie houdt in dat elke koe individueel wordt gevoerd. Er wordt voer gespaard en de kans op koeien met een te hoge BCS is gering.

DelPro kan u helpen bij het implementeren van deze strategie, van afkalven tot droogzetten en gedurende de droogstand tot aan opnieuw afkalven. U hoeft alleen uw voerstrategie in te stellen in DelPro Farm Manager.

Schematic overview of a challenge feeding strategy for cows fed an individual based concentrate ration.Afbeelding 2: Schematisch overzicht van prestatiegebonden voeren voor koeien die een individueel aangepast rantsoen krijgen.

Prestatiegebonden conform piekgift in huidige lactatie

Met DelPro Farm Manager kunt u nu ook een prestatiegebonden voerperiode instellen die zich aanpast aan de huidige prestatie van de koe. We doen dit door het creëren van een voertabel op basis van de piekgift aan het begin van de lactatie. In plaats van, zoals in bovenstaand voorbeeld, alleen een prestatiegebonden/targetgerichte benadering, die vaststaat voor alle koeien, beoordelen wij de huidige piekgift en als deze onze verwachtingen overtreft, verhogen we het rantsoen van de dieren. We richten ons op verhoging van het rantsoen van dieren die meer melk geven dan verwacht – in onderstaande afbeelding 3 het gedeelte 'top up'. Met de voertabel voor piekgift verlagen we het rantsoen in deze periode niet (tenzij u een geringe verlaging wenst). Aanpassing naar beneden van het krachtvoer blijft wel onderdeel van de strategie in de tweede periode – voeren voor gemiddelde melkgift.

Van afkalven tot afkalven

In de wetenschap dat uw koeien in de verschillende lactatiestadia, van afkalven tot afkalven, specifieke voedingsbehoeften hebben, hebben wij ervoor gezorgd dat de voermodule DelPro Farm Manager in alle behoeften voorziet. De strategie van het gebruik van verschillende voertabellen, beschikbaar in DelPro Farm Manager, door de gehele lactatie, van afkalven tot afkalven, kan er vanuit holistisch oogpunt uitzien zoals afbeelding 3 hieronder. Om de lactatie te starten kunnen we uw opbouwstrategie implementeren met een voertabel aan de hand van 'dagen in lactatie'. Na de opbouw kunnen we uw koeien prestatiegericht voeren volgens de piekgifttabel aan de hand van hun huidige piekgift. Tijdens het middengedeelte van de lactatie worden de koeien vervolgens gevoerd volgens hun gemiddelde 7-daagse melkgift. En richting droogstand kunnen we het voeren afbouwen tot minimale hoeveelheden om de dieren op natuurlijke wijze droog te zetten. Ofwel, de concentratie tijdens droogstand opbouwen richting afkalven. Hiermee kunt u de voerstrategie implementeren die bij uw bedrijf past.

Combined feed tables to cover your feeding strategy from calving to dry offAfbeelding 3: Gecombineerde voertabellen voor uw volledige voerstrategie van afkalven tot afkalven

Om een volgende stap te zetten in uw persoonlijke DelPro-aanpak, kunt u contact opnemen met uw eigen DeLaval vertegenwoordiger.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen