Regulamin promocji

Regulamin

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem Promocji, której zasady są opisane w niniejszym Regulaminie jest DeLaval sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław.

1.2.    Promocją objęte są nowe roboty udojowe DeLaval VMS V300 lub DeLaval VMS V310 o następujących numerach produktu.

1.2.1.Numery produktów robotów udojowych DeLaval VMS V300:

1.2.1.1.             8851028069

1.2.1.2.             8851018075

1.2.1.3.             8851028066

1.2.1.4.             8851018072

1.2.2.Numery produktów DeLaval VMS V310

1.2.2.1.             8851028069 i 2150011264

1.2.2.2.             8851018075 i 2150011264

1.2.2.3.             8851028066 i 2150011264

1.2.2.4.             8851018072 i 2150011264

1.3.    Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020.

2.       ZASADY PROMOCJI

2.1.    Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne, lecz poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgodę na  przetwarzanie podanych danych osobowych w celu marketingu produktów i usług DeLaval, przez okres trwania promocji i ewentualnego przygotowania oferty.

2.2.    Poprawne wypełnienie formularza kontaktowego w wyżej wymienionym okresie uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji

2.3.    Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wzięcia udziału w promocji drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2.4.    Kupon Promocyjny uprawnia do uzyskania 100 000 zł opustu od cen cennikowych na nowy robot udojowy DeLaval VMS V300 lub VMS V310 wg cennika z dnia obowiązywania kampanii.

2.5.    Kupon Promocyjny jest ważny do końca okresu obowiązywania Promocji. Po zakończeniu okresu promocji zachowuje ważność w rozpoczętych indywidualnych negocjacjach handlowych.

2.6.    Kupony Promocyjne nie sumują się. Na zakup jednego nowego robota udojowego DeLaval VMS V300 lub DeLaval VMS V310 można wykorzystać tylko jeden kupon. W przypadku zakupu więcej niż 1 robota kupon przysługuje na każdą jednostkę udojową.

2.7.    Kupon Promocyjny nie ma zastosowania do już złożonych przez DeLaval sp. z o.o. lub przez Autoryzowanych Dealerów DeLaval ofert sprzedaży.

3.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.    Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Promocji za pośrednictwem poczty wysłanej na adres DeLaval sp. z o.o, ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław z dopiskiem Reklamacja - Kupon Promocyjny.

3.2.    W reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Ponadto Uczestnik powinien również wskazać swój adres korespondencyjny.

3.3.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób w jaki reklamacja została nadesłana.

3.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne