Bergbigler Dairy - Bovadine

Leroy and Mary Bergbigler of Bergbigler Dairy

奶牛品种

Holstein

牛群规模

100

挤奶设备

药浴液

药浴液

联系利拉伐

利拉伐中国联系地址

利拉伐北京办公室

北京经济技术开发区东环南路15号
100176

联系方式