Algemene voorwaarden

DeLaval BV Steenwijk 01-06-2017

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgaand van en op alle overeenkomsten afgesloten tussen DeLaval BV, met maatschappelijke zetel te Steenwijk, Oostermeentherand 4 (hierna “DeLaval”) en de klant (hierna de “Klant”) en op al onze facturen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Prijzen en aanbiedingen

De geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en voor DeLaval slechts bindend, zodra de bestelling of opdracht schriftelijk wordt bevestigd. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief transport-, verpakkings- en verzekeringskosten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de Klant. DeLaval behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen, na aanbieding of bevestiging van de opdracht, voor zover voortvloeiende uit een verhoging van de in de prijzen van DeLaval begrepen inkoopprijzen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, valutawijzigingen, kostenbestanddelen van heffingen, rechten, belastingen e.d., ook al waren deze in de aanbieding of opdrachtbevestiging reeds voorzien. In geval van prijsverhoging binnen drie maanden na bestelling, heeft de Klant, indien de overeenkomst nog niet is uitgevoerd (geheel of gedeeltelijk), het recht om van rechtswege bij aangetekende brief of per e-mail de overeenkomst te ontbinden, mits de Klant van zijn besluit daartoe bij aangetekend schrijven binnen tien werkdagen na ontvangst van onze kennisgeving van prijsverhoging aan DeLaval bericht geeft en de door DeLaval ter uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten vergoedt. In geval van wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden, hetzij in opdracht van de Klant, hetzij als gevolg van het feit dat de door de Klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dient de Klant de daaruit voortvloeiende meerkosten te voldoen.

De Klant zal, in geval van annulering van de bestelling door de Klant, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van DeLaval om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 3.1 Risico; Eigendomsvoorbehoud

De door DeLaval aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van DeLaval tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan DeLaval verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald. Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht.

Blijft de Klant ook na schriftelijke aanmaning in gebreke om volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van DeLaval te voldoen, dan is DeLaval gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, eventueel reeds bevestigde delen te demonteren en de vrijgekomen materialen mee te nemen, dit alles op kosten van de Klant. Behoudens tegenbewijs worden alle bij de Klant aanwezige producten die in het assortiment van DeLaval voorkomen geacht door DeLaval en onder eigendomsvoorbehoud geleverd te zijn. Het risico van door de Klant bij DeLaval ingeruilde zaken blijft voor de Klant tot het moment van feitelijke overdracht aan DeLaval.

Artikel 3.2 Intellectuele eigendomsrechten

DeLaval behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot hetgeen hij aan de klant heeft geleverd.

DeLaval verbindt zich tot geheimhouding van alle bedrijfseigen gegevens van de klant waar en wanneer ook verkregen.

Technische gegevens en tekeningen worden door DeLaval te goeder trouw naar beste weten verstrekt, en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – vrijblijvend. Bescheiden van technische aard blijven het uitsluitende eigendom van DeLaval, en mogen door de Klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het reguliere gebruik van de door de Klant gekochte zaken in zijn bedrijf. Zij mogen onder geen beding gekopieerd of doorgegeven worden. Zij dienen op eerste verzoek door de Klant franco te worden geretourneerd en mogen niet publiek worden gemaakt door de Klant. Onder Klant wordt in dit artikel ook de aspirant koper/aspirant klant verstaan.

Artikel 4 Betaling

De betaling geschiedt in euro, zoals in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging is bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand. DeLaval heeft, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Retourzaken worden zonder onze machtiging niet als zodanig geaccepteerd. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is DeLaval, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Levering

De opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch is steeds indicatief. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van DeLaval, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

Leveringen gebeuren steeds op kosten en op het risico van de Klant.

Artikel 6 Installatievoorwaarden

De Klant dient er zorg voor te dragen dat ons personeel zijn bedrijf met de te leveren uitrusting kan bereiken en aan de voorwaarden voor een succesvolle installatie wordt voldaan, waaronder in elk geval wordt begrepen: de voorwaarde dat ons personeel het werk naar behoren kan verrichten, met inachtname van de geldende veiligheidsvoorwaarden en voorschriften, dat de toegangswegen geschikt zijn voor het noodzakelijke transport, dat de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage; dat de benodigde voorzieningen als schaft- en schuilgelegenheid, gas, water, elektriciteit, aarding, verwarming en verlichting alsmede de overeengekomen hulpwerktuigen en -krachten tijdig ter beschikking worden gesteld; dat alle benodigde veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer onze medewerkers tijd verliezen door het niet of niet tijdig op orde zijn van deze voorzieningen, zullen deze kosten integraal aan de Klant worden doorgerekend.

Artikel 7 Garantie; Aansprakelijkheid

DeLaval biedt op de door haar geleverde goederen slechts een garantie aan overeenstemmend met de garantie die wordt geboden door de producent. Indien niet specifiek nader gespecificeerd, is de garantie altijd beperkt tot de duur van 1 jaar na aflevering. Na verloop van de garantietermijn is DeLaval niet langer aansprakelijk voor enig gebrek aan het geleverde. De door DeLaval verleende garantie en aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de kosteloze herstelling van het gebrek. Eventuele tekortkomingen waarvoor DeLaval verantwoordelijk is, doch welke zij niet binnen redelijke termijn kan herstellen, kunnen enkel leiden tot creditering van de daarvoor door DeLaval berekende (koop)som. Voor gebreken, die het gevolg zijn van slijtage, storingen, foute identificatie, externe invloeden, onvoldoende aarding, ondeskundig gebruik of die voortvloeien uit adviezen met betrekking tot het geleverde, zoals samenstelling, inrichting, plaatsing, opstelling, afstelling of instellingen, is DeLaval niet aansprakelijk. DeLaval is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

De Klant aanvaardt de taak om de juiste werking van de gekochte goederen te controleren en onder eigen verantwoordelijkheid indien gewenst bij te sturen en te onderhouden.

DeLaval kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of nalatigheden door derden, fabrikanten, leveranciers, zelfstandige dealers of andere derden.

De aansprakelijkheid van DeLaval kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van DeLaval, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, enz.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens DeLaval vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 2 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 8 Klachten

Klachten betreffende de hoeveelheid, het gewicht of het aantal van het geleverde, of betrekking hebbende op uiterlijk zichtbare gebreken, moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na het in ontvangst nemen van de zaken door de Klant schriftelijk aan DeLaval worden gemeld. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd te worden naar DeLaval binnen 2 maanden na levering van de goederen. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.

Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

Artikel 9 Contractuele verhouding - ontbinding

Alle overeenkomsten tussen DeLaval en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan DeLaval de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

DeLaval heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van DeLaval op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aan DeLaval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van DeLaval om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle door DeLaval afgesloten overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten en te zijn onderworpen aan de wetgeving in Nederland.

Mocht enige bepaling in de door DeLaval gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden in strijd komen met dwingend rechtelijke bepalingen, dan zal deze bepaling daaraan worden aangepast onder handhaving voor zoveel mogelijk van hetgeen daarmee was beoogd, en onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden. Alle geschillen en vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de door DeLaval afgesloten overeenkomsten zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van DeLaval, tenzij DeLaval er de voorkeur aan geeft de Klant aan te spreken voor de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van de Klant.

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen