Polityka prywatności

DeLaval.com Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie opisuje, kiedy i w jakim celu DeLaval przetwarza (np. zbiera, generuje, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia) dane dotyczące Państwa w związku z prowadzeniem witryny DeLaval.com i powiązanych stron internetowych (zwanych łącznie stronami internetowymi). Zapytania i informacje prosimy kierować na adres mailowy Poland.info@delaval.com (także w zakładce Kontakt).

Prosimy odnieść się do oświadczenia DeLaval.com Cookies [WSTAWIĆ LINK DO OŚWIADCZENIA W SPRAWIE COOKIES] celem uzyskania wszelkich informacji na temat tego, kiedy, w jaki sposób i dla jakich celów pliki cookie są wykorzystywane w związku ze stronami internetowymi.

Kategorie danych

Następujące kategorie danych związanych z Państwem mogą być przetwarzane przez DeLaval w związku ze stronami internetowymi:

(a)                Dane zbierane automatycznie i dotyczące urządzenia oraz przeglądarki, z których Pan(i) korzysta, aby uzyskać dostęp do stron internetowych (np. adres IP, identyfikatory plików cookie, rodzaj urządzenia i typ przeglądarki) oraz dotyczące aktywności w przeglądarce (np. stron, które Pan(i) odwiedza).

(b)                Dane, które są dobrowolnie zgłaszane podczas abonowania biuletynu informacyjnego i w ramach kampanii, wiadomości przesłane za pomocą formularzy kontaktowych lub poprzez uruchomienie innych formularzy internetowych na stronach internetowych.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Pana(i), które są zbierane lub generowane przez firmę DeLaval w związku ze stronami internetowymi mogą być wykorzystywane do administrowania i obsługi stron internetowych, do monitorowania i analizy wykorzystania stron internetowych, do optymalizacji funkcjonalności i zawartości stron internetowych oraz do dalszego rozwoju stron internetowych. Dane, które Pan(i) przesyła w formularzach internetowych na stronach internetowych są przetwarzane w celach określonych dla odpowiednich formularzy (np. aby zarejestrować się w konkretnej kampanii lub aby przesyłać Panu(i) biuletyn informacyjny).

Opis sposobu przetwarzania danych dotyczących Pana(i) w związku ze stronami internetowymi oraz cele takiego przetwarzania podano w poniższym dziale „Usługi stron trzecich”.

Odbiorcy

Dane gromadzone lub generowane przez firmę DeLaval w związku ze stronami internetowymi mogą być ujawniane i przetwarzane dla celów opisanych powyżej przez dowolny podmiot należący do grupy DeLaval (DeLaval Holding AB i każdą jednostkę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez DeLaval Holding AB). Ponadto firma DeLaval może, w celach opisanych powyżej, korzystać z usługodawców do wykonywania pewnych czynności w imieniu DeLaval (np. przechowywania danych). Przedmiotowi usługodawcy mogą mieć dostęp do danych do wymienionych celów. W takim przypadku DeLaval podejmuje działania w celu zapewnienia, że usługodawcy  chronią dane i nie używają ich do innych celów. Prosimy skontaktować się z firmą DeLaval zgodnie z procedurą opisaną w poniższym dziale „Dodatkowe informacje”, w celu uzyskania informacji, którzy usługodawcy, jeśli takowi są, mają dostęp do Pana(i) danych zbieranych lub generowanych przez firmę DeLaval i w jakich celach ci usługodawcy uzyskują do nich dostęp.

Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, dane zbierane lub generowane przez firmę DeLaval w związku ze stronami internetowymi będą udostępniane tylko w postaci zagregowanej/zanonimizowanej (imiona i nazwiska osób, nazwy osób prawnych, gospodarstw itd. zostaną usunięte lub zastąpione przez anonimowe albo fikcyjne określniki).

Opis sposobu przetwarzania danych dotyczących Pana(i) w związku ze stronami internetowymi oraz cele takiego przetwarzania podano w poniższym dziale „Usługi stron trzecich”.

Zgoda i podstawa prawna

Przesyłając dane w formularzu internetowym na stronach internetowych wyraża Pan(i) zgodę na wykorzystywanie tych danych do celów określonych w odniesieniu do tego formularza. W przypadku, gdy Pana(i) dane użytkownika są wykorzystywane przez firmę DeLaval bez uzyskania Pana(i) zgody, podstawą prawną dla przetwarzania danych jest przesłanka, że ich przetwarzanie jest konieczne dla zrealizowania uzasadnionych interesów (cele wskazane powyżej) firmy DeLaval, i że firma DeLaval uznała, na podstawie wyważenia interesów, iż owe interesy przeważają nad Pana(i) interesami lub podstawowymi prawami i swobodami. Pewne przetwarzanie Pana(i) danych może być również konieczne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Dane dotyczące Pana(i), które są zbierane lub generowane przez firmę DeLaval w związku ze stronami internetowymi, nie będą przechowywane przez dłuższy czas, niż jest to konieczne do wymienionych powyżej celów przetwarzania. DeLaval (lub, odpowiednio, jego usługodawcy) wdrożył fizyczne, techniczne i organizacyjne środki zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni ze względu na ryzyko, jakie stwarza przetwarzanie i charakter danych. Środki te wdrażane są w celu: (a) dopilnowania, aby dane były dostępne tylko dla upoważnionych pracowników; (b) dopilnowania, aby do dostępu do tych danych nie był upoważniony żaden pracownik poza pracownikami potrzebującymi do nich dostępu; (c) dopilnowania, aby wszyscy upoważnieni pracownicy byli odpowiednio zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy; oraz (d) ochrony danych przed nieupoważnionym ujawnieniem, dostępem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą.

Dane dotyczące Pana(i) zbierane lub generowane przez firmę DeLaval w związku ze stronami internetowymi będą przede wszystkim przechowywane w Unii Europejskiej, ale mogą, dla celów i z zachowaniem ograniczeń określonych powyżej, być przekazywane do dowolnej lokalizacji, w której uzyskuje Pan(i) dostęp do stron internetowych, gdzie Grupa DeLaval się mieści i gdzie podmioty świadczące usługi dla DeLaval prowadzą swoją działalność. Jeśli w jakimkolwiek innym przypadku niż gdy przetwarzanie danych jest wymagane z racji usług zamówionych zamówionych przez Pana(ią), dane będą przekazywane poza Unię Europejską lub z innych krajów i terytoriów, co do których Komisja Europejska uznała, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, do kraju lub terytorium, które nie zapewnia takiego poziomu ochrony, firma DeLaval zastosuje odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia, aby zapewnić wystarczające zabezpieczenie danych (np. „Standardowe klauzule umowne” zawarte w Załączniku do decyzji Komisji 2010/87 / WE z 5 lutego 2010 r.). Prosimy o kontakt z firmą DeLaval zgodnie z postanowieniami poniższego działu „Dodatkowe informacje”, aby dowiedzieć się, do których krajów i terytoriów dane są przenoszone oraz jakie zabezpieczenia zostały wdrożone.

Usługi stron trzecich

Usługi stron trzecich opisane poniżej w kontekście stron internetowych służą do zbierania statystyk i dostarczania nakierowanych reklam. Odpowiedni dostawcy usług mogą zbierać dane dotyczące Pana(i) w celu świadczenia tych usługi firmie DeLaval. Jednak DeLaval uzyskuje dostęp tylko do statystyk w postaci zagregowanej.

AdRoll (https://www.adroll.com) świadczy usługi wyświetlania reklam nakierowanych. AdRoll korzysta z plików cookie, pikseli śledzących i powiązanych technologii w celu monitorowania zachowania użytkowników. Dane są przetwarzane przez AdRoll Advertising Limited w celu dostarczenia Panu(i) reklam istotnych dla Pana(i). Oświadczenie dotyczące polityki prywatności dla usług firmy AdRoll można uzyskać na stronie firmy (https://www.adroll.com/about/privacy). Określono tam w jaki sposób i w jakim celu AdRoll Advertising Limited może przetwarzać dane dotyczące Pana(i). Może Pan(i) wyłączyć nakierowane reklamy AdRoll, klikając niebieską ikonę, która zazwyczaj pojawia się w rogu reklam AdRoll lub klikając tutaj [LINK DO: https://app.adroll.com/optout/safari]. Może Pan(i) również zrezygnować z reklam nakierowanych, korzystając z odpowiednich narzędzi oferowanych przez Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/) lub Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) służy do analizowania sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do monitorowania zachowań użytkowników. Dane są przetwarzane przez firmę Google Inc. w celu tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronach internetowych i dostarczania takich raportów firmie DeLaval (raporty te firma DeLaval wykorzystuje w celach opisanych powyżej). Oświadczenie dotyczące polityki prywatności dla usług firmy Google można uzyskać na stronie firmy (https://www.google.com/policies/privacy/). Określono tam w jaki sposób i w jakim celu Google Inc. może przetwarzać dane dotyczące Pana(i). Aby zrezygnować z Google Analytics, należy odwiedzić stronę rezygnacji z usług Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) i zainstalować dodatek do używanej przeglądarki.

Usługa Facebook Conversion Tracking Pixel służy do śledzenia oddziaływania reklam Facebooka. Facebook Inc. korzysta z plików cookie, pikseli śledzących i powiązanych technologii do śledzenia zachowań użytkowników po ich przekierowaniu do witryny na skutek kliknięcia reklamy w serwisie Facebook. Dane są przetwarzane przez firmę Facebook Inc. w celu tworzenia raportów statystycznych dotyczących oddziaływania reklam na Facebooku i dostarczania takich raportów firmie DeLaval (raporty te firma DeLaval wykorzystuje w celach opisanych powyżej). Oświadczenie dotyczące polityki prywatności dla usług firmy Facebook można uzyskać na stronie firmy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Określono tam w jaki sposób i w jakim celu Facebook Inc. może przetwarzać dane dotyczące Pana(i). Aby zrezygnować z usługi śledzenia konwersji Pixel (Conversion Tracking Pixel), zapraszamy do odwiedzenia strony rezygnacji firmy Facebook (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) i postępowania zgodnie z instrukcjami.

Hotjat (https://www.hotjar.com) pozyskuje informacje o tym, w jaki sposób internauci wchodzą w interakcje z witrynami internetowymi. Hotjar zbiera dane dotyczące urządzenia i przeglądarki używanych do uzyskiwania dostępu do witryny. Dane są przetwarzane przez firmę Hotjar Ltd. w celu tworzenia raportów o kolektywnych zachowaniach osób odwiedzających strony internetowe i dostarczania takich raportów firmie DeLaval (raporty te firma DeLaval wykorzystuje w celach opisanych powyżej). Oświadczenie dotyczące polityki prywatności dla usług firmy Hotjar można uzyskać na stronie firmy (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/). Określono tam w jaki sposób i w jakim celu Hotjar Ltd. może przetwarzać dane dotyczące Pana(i). Aby zrezygnować z usług Hotjar, zapraszamy do odwiedzenia strony rezygnacji Hotjar (https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/) i postępowania zgodnie z instrukcjami.

Dodatkowe informacje

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, ma Pan(i) prawo żądać informacji o przetwarzaniu danych dotyczących Pana(i) przez DeLaval, dostępu do tych danych (w formacie uporządkowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego, z prawem do przesyłania tych danych dalej) oraz żądać od DeLaval poprawienia, uzupełnienia, aktualizacji, zablokowania lub usunięcia danych  dotyczących Pana(i), które są niedokładne, niepełne, mylące, nieaktualne lub nielegalne. Ma Pan(i) również prawo do wniesienia sprzeciwu, na uzasadnionych podstawach, odnośnie do przetwarzania danych odnoszących się do Pana(i)(w szczególności, jeśli jest Pan(i) do tego uprawniony(a) na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych)  oraz do cofnięcia - ale tylko ze skutkiem na przyszłość - zgody na przetwarzanie takich danych udzielonej przez Pana(ią). Jeżeli uważa Pan(i), że przetwarzanie dotyczących Pana(i) danych narusza obowiązujące prawo, może Pan(i) złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru.

Wnioski dotyczące przetwarzania Pana(i) danych przez DeLaval można składać pod adresem podanym poniżej (uwaga: „Data Protection Officer” - Inspektor Ochrony Danych).

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

DeLaval International AB (numer rejestrowy firmy 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Szwecja) jest „administratorem” danych przetwarzanych przez DeLaval w związku ze stronami internetowymi.

Aby skontaktować się z Inspektor Ochrony Danych DeLaval International AB, prosimy o przesłanie pisma na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych/Data Protection Officer”.

Aktualizacje niniejszego oświadczenia

Istnieje możliwość dodawania nowych funkcjonalności na stronach internetowych w przyszłości. DeLaval będzie aktualizować niniejsze oświadczenie w celu opisania jak i w jakim celu DeLaval będzie przetwarzać dane w związku z tymi nowymi funkcjonalnościami. DeLaval może również zaktualizować niniejsze oświadczenie, aby opisać dodatkowy zakres lub cele przetwarzania danych w związku ze stronami internetowymi.

____________________

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne