Jak analizować swój sukces hodowlany w DelPro™ FarmManager

CZĘŚĆ 1 – WSKAŹNIKI INSEMINACJI I CIELNOŚCI

Wydajność w rozrodzie ma kluczowe znaczenie dla rentowności gospodarstwa mlecznego, dlatego jest to obszar, który jako hodowca wraz z lekarzem weterynarii lub doradcą stale monitorujecie. Prezentujemy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w DelPro FarmManager w celu monitorowania wydajności Twojego gospodarstwa w zakresie rozrodu.

Naszym celem jest uporządkowanie danych hodowlanych, aby podejmować decyzje dotyczące zarządzania rozrodem w oparciu o wiarygodne wskaźniki KPI oraz rozwiązywać potencjalne problemy wpływające na sukces hodowlany, aby poprawić wydajność inseminacji. W menu Zwierzę / Statystyki stada / Podsumowanie hodowli prezentujemy obliczenia dotyczące ilości inseminacji i skutecznych zacieleń oraz wskaźnika cielności w oparciu o różne czynniki hodowlane (pokazujemy co wpływa na sukces hodowlany). W tej części koncentrujemy się na analizach wskaźników cielności i inseminacji.

Wskaźniki inseminacji i cielności

Zarówno wskaźnik cielności (prawa strona), jak i wskaźnik inseminacji (lewa strona) są pokazane w tabeli w odstępie 3 tygodni; znajdziesz go po wybraniu widoku wskaźnik cielności. Data rozpoczęcia i data zakończenia analizy będą widoczne w pierwszych 2 kolumnach po lewej stronie, a okres będzie obejmować 21 dni. Do tej analizy DelPro FarmManager pobiera bardzo konkretną próbkę stada, opisaną jako „zagrożona zajściem w ciążę”, dlatego niektórzy konsultanci nazywają ten wskaźnik obliczonym ryzykiem cielności lub inseminacji. Metryka ta została opisana jako najlepsze narzędzie do oceny zarówno historycznej, jak i bieżącej wydajności rozrodu w stadzie krów mlecznych. Metryka ta oszacowuje „prędkość”, obliczając wskaźniki dla każdego wymienionego 3-tygodniowego cyklu.

Kwalifikujące się krowy (Eligible cows)

Do obliczenia każdego wskaźnika, DelPro FarmManager wykorzystuje liczbę kwalifikujących się krów, które zostały zapłodnione lub które zaszły w ciążę w danym okresie, podzielone przez populację zagrożoną (lub kwalifikujące się krowy) w tym samym okresie.

Wskaźnik inseminacji był wcześniej znany jako wskaźnik wykrywalności rui, ponieważ zakładano, że wymienione tam krowy znajdują się w rui i w konsekwencji są inseminowane. Jednak ponieważ protokoły synchronizacji rui (TAI) stają się coraz bardziej rozpowszechnione, wymienione krowy mogą zostać inseminowane po naturalnym wyrażeniu rui, dzięki urządzeniom wykrywających ruję lub w wyniku protokołu TAI. Stąd wyjątkowy rekord zdarzenia Ruja (bez inseminacji), choć rzadki, nie jest tutaj liczony.

Ważne jest, aby zrozumieć kryteria kwalifikowalności. Aby się zakwalifikować, w obu wskaźnikach wymagamy, aby krowa:

  • Była w trakcie pierwszej laktacji lub wyższej (jałówek nie uwzględniamy w obliczeniach)
  • Aby minął dobrowolny okres oczekiwania (VWP) określony w DelPro FarmManager - Ustawienia gospodarstwa (Ustawienia rozrodu) jako „Pierwsza inseminacja krowy” (wartość domyślna to 50). Innymi słowy, krowa została zdefiniowana jako potencjalnie gotowa do zajścia w ciążę z punktu widzenia zarządzania rozrodem po 50 dniach od wycielenia. DelPro FarmManager odejmie 10 dni od VWP, umożliwiając włączenie krów, które spełnią wymogi w połowie cyklu.
  • Jest do inseminacji lub inseminowana (tj. ale nie jest w ciąży) na początku cyklu. Oznacza to, że krowa mogła zostać uprzednio inseminowana bez znanego wyniku, nigdy nie została inseminowana lub miała negatywny wynik sprawdzenia cielności.
  • Jest obecnie aktywna w systemie. Innymi słowy, nie została brakowana (sprzedana) na początku cyklu lub nie została oznaczona jako „do brakowania” w przyszłości.

Zakwalifikowanie się nie oznacza, że krowa faktycznie jest cykliczna, ani że uwzględniono przewidywaną datę rui. Pamiętaj, że miernik ma obejmować również krowy poddane terapiom hormonalnym TAI. Ponadto łączna liczba kwalifikujących się krów nie jest równa całkowitej liczbie krów do inseminacji w stadzie w danym momencie i reprezentuje tylko określoną populację próby. Podobnie liczba krów hodowanych i z potwierdzoną cielnością w każdym cyklu nie reprezentuje sumy wszystkich zdarzeń w danym okresie, ponieważ koncentruje się tylko na kwalifikujących się krowach.

Krowy, które poroniły, będą od razu kwalifikowały się do następnego cyklu (w dniu rozpoczęcia okresu). Chociaż niektóre krowy mogą nie być w odpowiednim stanie po poronieniu, większość poronień, które obserwujemy, pojawiają się wkrótce po inseminacji i są wykrywane w wyniku rui okazywanej przez wcześniej inseminowaną krowę (wczesna śmierć zarodka). Inseminacja i wskaźnik cielności pozwalają skupić się na jak najszybszym ponownym zajściu w ciążę. Reguła VWP będzie obowiązywać w późnych poronieniach, gdy krowa rozpoczęła nową laktację.

Podsumowując

Dla tej konkretnie określonej populacji kwalifikujących się krów mierzymy efektywność gospodarstwa pod względem skutecznych inseminacji jak największej ilości kwalifikujących się krów co 3 tygodnie. Zakłada się tutaj, że przeciętna zdrowa krowa powinna okazywać możliwość zajścia w ciążę w tym samym 3-tygodniowym odstępie.

Wskaźnik cielności jest iloczynem wskaźnika inseminacji i współczynnika poczęć, dlatego poprawa obu zdecydowanie zwiększy wskaźnik cielności. Jest to jednak rzadki scenariusz, w którym oba wskaźniki są ulepszane w tym samym czasie. Dlatego utrzymywanie wysokiego wskaźnika inseminacji przy przyzwoitym wskaźniku poczęć jest najbardziej preferowaną strategią. Faktem jest, że szanse na zacielenie bez inseminacji wynoszą zero. Z drugiej strony, ryzykowne jest koncentrowanie się tylko na współczynniku poczęć (sukces inseminacji) bez zwracania uwagi na wskaźnik inseminacji (efektywność), ponieważ często skończy się to inseminacją mniejszej ilości krów w celu zwiększenia wskaźnika poczęć, co spowoduje niższy niż zakładany wskaźnik cielności.

Uwaga: opisane tutaj analizy są podstawą dla DelPro FarmManager 5.5. Ciągle kontynuujemy aktualizację naszej platformy, w starszych wersjach można znaleźć pewne różnice.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne