Udany rozród polega na synchronizacji działań; podejmuj lepsze decyzje dzięki DeLaval DelPro™ z Herd Navigator™

Skuteczne i opłacalne zarządzanie rozrodem w stadzie mlecznym wymaga zdrowych krów i rutynowych obserwacji w celu wykrycia zarówno krów w rui, jak i krów z chorobami układu rozrodczego.

Skuteczne i opłacalne zarządzanie rozrodem w stadzie mlecznym wymaga zdrowych krów i rutynowych obserwacji w celu wykrycia zarówno krów w rui, jak i krów z chorobami układu rozrodczego.

Zarządzanie rozrodem

Postęp genetyczny w ostatnich dziesięcioleciach sprzyjał produkcji mleka, co skutkowało wysokowydajnymi krowami wykazującymi słabsze oznaki rui w krótszym okresie (rysunek 1). Wzrokowe wykrywanie rui staje się coraz bardziej czasochłonne i często nie jest skuteczne. Ponadto ciche ruje są coraz bardziej powszechne u współczesnych krów mlecznych.

Rysunek 1: Krowy mleczne o wysokiej wydajności wykazują krótszy okres rujowy oraz niższy poziom aktywności. (Zaadaptowane z Lopez i in., 2004)

Badanie (Dobson i in., 2008) pokazuje, że w ciągu ostatnich 30 - 50 lat odsetek krów wykazujących ruje stojące spadł z 80% do 50%, czas trwania skrócił się z 15 do 5 godzin, a wskaźnik pierwszego serwisu obniżył się z 70% do 40%. Prowadzi to do strat ekonomicznych z powodu wydłużonych okresów międzywycieleniowych i dodatkowych kosztów inseminacji. Badania na całym świecie wskazują na stratę od 42 do 105 € na jedną przegapioną ruję poza dobrowolnym okresem oczekiwania. To potwierdza, że wykrywanie rui i skuteczna inseminacja stały się poważnym wyzwaniem we współczesnym gospodarstwie mlecznym.

Progesteron jako biomarker funkcjonalności narządów rozrodczych

Wiele hormonów kontroluje rozród bezpośrednio i pośrednio. Hormonami działającymi bezpośrednio są hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH) wydzielany z podwzgórza, hormon folikulotropowy (FSH) i hormon luteinizujący (LH) wydzielany z przysadki mózgowej, estrogeny wydzielane z pęcherzyków, progesteron wydzielany z ciałka żółtego i prostaglandyna (PGF2α ) uwolniona z endometrium wewnątrz macicy. Każdy z tych hormonów ma inną rolę oraz wpływa na inne hormony podczas całego cyklu rozrodczego krowy.

Rysunek 2: Rozwój hormonalny podczas cyklu rujowego.

Spośród nich progesteron został wybrany do analizy przez Herd Navigator™, ponieważ może on dostarczyć najwięcej informacji o statusie rozrodczym krowy przez całą laktację.

Po wycieleniu krowie jajniki nie są aktywne (anoestrus) i nie produkują progesteronu. Po kilku tygodniach aktywność jajników rozpoczyna się, a krowa okazuje oznaki rui i owuluje. Po owulacji ciałko żółte powstaje w jajniku i rozpocznie produkcję progesteronu. Produkcja progesteronu ustaje, gdy krowa zbliża się do nowej rui i wznawia się ponownie po nowej owulacji. Cykl ten powtarza się co 18 do 24 dni, aż krowa zajdzie w ciążę. Jeśli tak się stanie ciałko żółte będzie nadal produkować progesteron w celu utrzymania ciąży (Rysunek 3). Produkcja progesteronu będzie kontynuowana aż do wycielenia, chyba że krowa poroni - w tym przypadku produkcja progesteronu zostanie zatrzymana.

Rysunek 3: Przykład analizy progesteronu w DelPro: Anoestrus, 2 cykle rujowe i ciąża.

Herd Navigator ™ wykorzystuje wyniki analizy progesteronu oraz inne informacje o krowie jako dane wejściowe dla BioModelu DelPro w celu interpretacji kształtu i rozwoju profilu progesteronu dla każdej krowy.

Wykrycie rui i inseminacja

Po pierwszej owulacji BioModel wykryje wzrost progesteronu. Od tego momentu BioModel zakłada, że krowa jest w cyku i oczekuje, że krowa okażę ruję od 8 do 12 dni później. Spadek progesteronu jest sygnałem, że ciałko żółte zanika, umożliwiając dojrzewanie i owulację dominującego pęcherzyka. Gdy zbliża się oczekiwany czas rui, częstotliwość próbkowania wzrasta. Gdy stężenie progesteronu spadnie poniżej 5 ng / ml, Biomodel dotyczący rozrodu powiadomi hodowcę o rui. Ten moment będzie punktem odniesienia dla wykrycia następnej oczekiwanej rui za 19 do 23 dni. Powyższy proces będzie powtarzany za każdym razem, gdy zostanie wykryta ruja.

Rysunek 4: Cykliczność rujowa krowy a poziom progesteronu z Herd Navigatora™.

Oprócz alarmu rujowego BioModel oblicza jakość rui (0 - 100%); jest to ocena środowiska macicy i jakości oocytów (jaj) na podstawie kształtu profilu progesteronu w ostatnim cyklu. Ponieważ spadek progesteronu występuje przed wzrostem estrogenów, alarmy rujowe będą miały miejsce, zanim krowy pokażą jakiekolwiek wizualne oznaki rui. Ogólnym zaleceniem jest unasiennianie krów 36-48 godzin po alarmie rujowym, ale czas ten może się różnić w zależności od konkretnych warunków zwierzęcych i hodowlanych.

Potwierdzenie ciąży

Progesteron jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży i może być stosowany do monitorowania stanu ciąży. Gdy krowa zostanie zapłodniona po alarmie rujowym, model reprodukcji monitoruje rozwój progesteronu. Jeśli poziom progesteronu wzrośnie wkrótce po inseminacji i pozostanie na wysokim poziomie, model wyda potwierdzenie ciąży około 35 dni od inseminacji. Od tego momentu system będzie kontynuował monitorowanie poziomu progesteronu przez kolejne 20 dni.

Około 95% przypadków wczesnych poronień występuje w ciągu pierwszych 55 dni po inseminacji, dlatego Herd Navigator™ przestanie pobierać próbki po 55 dniach. Próbkowanie można wznowić, jeśli użytkownik zauważy lub podejrzewa poronienie, zgłaszając zdarzenie poronienia lub manualnie żądając próbek kontrolnych z DelPro FarmManager. W przypadku poronienia system wznowi pobieranie próbek w celu monitorowania krowy do czasu nowej ciąży.

Rysunek 5: Profil progesteronu u cielnej krowy i potwierdzenie ciąży w Herd Navigatorze™.

Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)

Konsekwentny sposób pracy jest nieodzowny we współczesnym gospodarstwie mlecznym, gdzie wiele różnych osób wykonuje obowiązki związane z zarządzaniem stadem, dlatego coraz częściej wymagamy standardowych sposobów pracy (lub standardowych procedur operacyjnych), które opisują działania, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń, na przykład dotyczących właściwego czasu inseminacji. Rejestrowanie tych zdarzeń jest również bardzo ważne.

Na przykład decyzje o inseminacji powinny uwzględniać kryteria zapewniające optymalne warunki do osiągnięcia dobrego wskaźnika poczęć a następnie pozwolić na utrzymanie ciąży. W przypadku krów z dzienną wydajnością mleka od 55 do 65 kg i względną płaską krzywą laktacji korzystne może być przedłużenie dobrowolnego okresu oczekiwania (VWP), nawet jeśli wcześniej występują regularne ruje. Poniżej przedstawiono przykład procedury inseminacji z wykorzystaniem dni laktacji (DIM), wydajności mleka (Yield) i jakości rui w % (Heat Quality) jako kryteriów inseminacji (Rysunek 6).

Rysunek 6: Przykładowa standardowa procedura operacyjna (SOP) w DelPro™ FarmManager.

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne