Informacje na temat środków bezpieczeństwa i postępowania w przypadku poważnych awarii

Środki bezpieczeństwa

Informacje dot. środków bezpieczeństwa Fabryki Środków Myjących

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Prowadzący zakład:

Tadeusz Melnyczok

Adres:

DeLaval Operations Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 72

53-608 Wrocław

Telefon:

71 77 48 500

Fax:

71 77 48 503

 

Oznaczenie kierującego zakładem:

Kierujący zakładem:

Katarzyna Dżusajew

Adres:

DeLaval Operations Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 72

53-608 Wrocław

Telefon:

71 77 48 792

Fax:

71 77 48 503

 

2. Potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.), zakład DeLaval Operations Sp. z o.o. – Fabryka Środków Myjących został zaliczony do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dokonano zgłoszenia zakładu Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Ponadto zakład opracował i przedłożył Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu Program Zapobiegania Awariom.

3. Opis działalności prowadzonej w zakładzie

DeLaval Operations Sp. z o.o. produkuje szeroki asortyment urządzeń i środków pomocniczych stosowanych podczas produkcji mleka.

DeLaval produkuje m.in. systemy udojowe, schładzarki do mleka, systemy żywieniowe.

Podczas produkcji stosowane są, między innymi:

-       procesy obróbki mechanicznej,

-       montaż podzespołów,

-       produkcja środków pomocniczych służących do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych.

Produkcja środków pomocniczych służących do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych odbywa się w Fabryce Środków Myjących. 

4. Charakterystyka składowanych produktów i substancji niebezpiecznych

W zakładzie DeLaval Operations Sp. z o.o. – Fabryka Środków Myjących są stosowane niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne, w tym m.in.: Podchloryn sodowy, Empilan 2502, Purin NN Extra. Substancje stwarzają zagrożenie dla zdrowia (właściwości żrące, szkodliwe) oraz zagrożenia dla środowiska. Na terenie fabryki stosowane są również inne niebezpieczne substancje chemiczne, stanowiące mniejsze zagrożenie.

Charakterystyka głównych substancji i mieszanin niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu DeLaval Operations Sp. z o.o. – Fabryka Środków Myjących do zakładu o zwiększonym ryzyku:

Lp.

Nazwa produktu / substancji niebezpiecznej

Klasa zagrożenia

Zwroty H zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

1

Basix

Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Aquatic Acute 1
Met. Corr. 1

H302
H314
H400
H290

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Może powodować korozję metali.

2

Fresh25 / Thrift

Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Met. Corr. 1

H314
H400
H290

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Może powodować korozję metali.

3

Purin NN

Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Met. Corr. 1

H314
H400
H290

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Może powodować korozję metali.

4

Empilan 2502

Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2

H315
H318
H411

Działa drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

5

Podchloryn sodowy

Met. Corr. 1
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
Aquatic Acute 1

H290
H314
H335
H400
EUH031

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

 

5.     Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej, znajdującej się w zakładzie DeLaval Operations Sp. z o.o. – Fabryka Środków Myjących może dojść do powstania awarii przemysłowej, które są bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego.

Awaria może być związana z rozszczelnieniem instalacji, wyciekiem ze zbiornika lub cysterny, jak również zmieszaniem środków chemicznych.

 

W momencie rozszczelnienia instalacji technologicznej i wydostania się substancji chemicznej do otoczenia, może dojść do zanieczyszczenia środowiska, w skrajnych przypadkach do zagrożenia toksykologiczne dla ludzi. 

6. Informacje na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobów ograniczania skutków awarii przemysłowej

DeLaval Operations Sp. z o.o. – Fabryka Środków Myjących zapewnia, że w pełni kontroluje realizowane prowadzone procesy, stale nadzoruje stan techniczny wszystkich urządzeń, także wszyscy nasi pracownicy znają obowiązujące procedury i odbywają regularne szkolenia.

W celu zapobiegania i ograniczania skutków awarii przemysłowych w zakładzie wdrożono szereg technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków bezpieczeństwa, m.in.:

Ø  Ø  Zintegrowany, komputerowy system zarządzania magazynowaniem i produkcją. System ten nadzoruje zarówno pracę zbiorników, jak i przebieg procesu technologicznego

Ø  Tace zabezpieczające. Instalacje magazynowania surowców i produktów oraz mieszania są zabezpieczone systemem tac, które zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych.

Ø  Rękaw wiatrowskazu, który pomoże wskazać kierunek wiatru, a tym samym kierunek przemieszczania się skażonego powietrza.

Ø  Określone procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

7.     Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

 

7.1.      Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm dla …

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

Znak żółty w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm dla …

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

-

* Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
    i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około godz. … min …

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku …

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie  o zagrożeniu dla …

(podać rodzaj skażenia)

 

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie     o zagrożeniu dla… (podać rodzaj zakażenia)

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu           i sposobie postępowania mieszkańców …         (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu dla …   (podać rodzaj klęski)

* Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

7.2.  Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
  • zawiadomić sąsiadów,
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
  • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
  • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
  • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
  • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

 

www_globe_dobry.jpg

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne