Implementace vaší strategie krmení v softwaru DelPro™ Farm Manager

OSVĚDČENÉ POSTUPY PODLE TABULKY KRMENÍ

Dnes jsme si více než kdy jindy vědomi toho, že strategie krmení se po celém světě liší. Zvíře se stejnou laktací a stejnými mléčnými dny dostane v Nizozemsku jinou dávku než zvíře v USA. V závislosti na místních faktorech a schopnosti pěstovat pícniny se strategie liší od farmy k farmě. Program DelPro FarmManager se svými různými typy tabulek krmiv pokrývá tyto varianty. Chcete-li se inspirovat možnostmi a kombinacemi, tento článek sdílí několik doporučených postupů a praktických příkladů, které můžete použít jako nápad k implementaci vlastní strategie pro vaši farmu. Provedení jakýchkoli změn vždy konzultujte s poradcem - hodnoty zde jsou pouze informativní a nepředstavují specifické potřeby vaší situace.

Manuální spuštění krmných dávek a optimalizace dávky

Pokud se chcete rozhodnout pro postupné zvyšování krmné dávky u jednotlivých krav na začátku laktace, je to samozřejmě možné. Když se kráva poté otelí, přidáte dávku a cíl ručně a také nastavíte dny do cíle (kolik dní trvá, než se dosáhne „cíle“). První tabulkou krmení, která se může použít, je tabulka 7-denního průměrného nádoje. Od té chvíle bude kráva dostávat krmivo na základě její užitkovosti. Jestliže se přibližuje k období stání na sucho, bude tabulka krmení, která je založená na počtu dní do otelení (DTC), snižovat krmnou dávku, pokud kráva stále přijímá příliš mnoho krmiva. Jestliže krmíte zvířata speciálním koncentrovaným krmivem v tranzitním období, můžete tabulku DTC použít také v období stání na sucho za účelem postupného zvyšování krmení směrem k otelení.

Automatické krmení v průběhu laktace - jeden typ krmiva

Více automatizovanou možností je zavedení tabulky krmení, která je založena na počtu dní v laktaci (DIM) a která začíná od prvního dne laktace. Jakmile se kráva otelí, tabulka se bude každý den přepočítávat a krmná dávka se bude postupně podle příslušné strategie navyšovat. Když například uplyne 100 dní laktace (DIM), můžete se za účelem optimalizace krmných dávek podle mléčné užitkovosti přepnout zpět na tabulku krmení 7-denního průměrného nádoje. Jakmile se bude zvíře opět blížit k období stání na suchu, tabulka krmení DTC bude znovu snižovat dávky na minimum. Kromě toho zde můžete zkombinovat tabulku krmení pro zasušené krávy se zahájením postupného zvyšování přídavku krmiva před otelením.

Automatické krmení v průběhu laktace - dva typy krmiva

Pokud se rozhodnete krmit zvířata v první fázi laktace vysoce energetickým koncentrovaným krmivem, můžeme nastavit přechodnou (tranzitní) fázi směrem ke standardnímu koncentrovanému krmivu, který bude krmen ve zbývající části laktace. Za tímto účelem vytvoříme jednu tabulku krmení založenou na DIM a v tabulce nejprve vytvoříme krmivo A. V období změny postupně upustíte od krmiva A a současně zvýšíte krmivo B. To provedete pomocí přiřazení tabulky krmení a aktivací funkce „přijmout vypočítanou hodnotu jako dávku“. Tímto způsobem zajišťujeme hladký přechod z krmiva A na krmivo B. Po tomto období můžeme opět krmit podle užitkovosti a optimalizovat krmné dávky tak, abychom dokázali krávy na konci laktace řádně zasušit. I zde může tabulka krmení DTC přispět ke snižování dávek až na minimum před zaprahnutím.

Automaticky v průběhu laktace – s přídavkem krmiva na vrcholu užitkovosti

Posledním příkladem, který vám chceme ukázat, je kombinace využití přídavku v rané laktaci pomocí tabulky DIM a přiřazením tabulky vrcholu nádoje od DIM ~25 do maximální (vrcholu) užitkovosti. Zde je cílem odměnit krávy, které „produkují více, než se očekávalo“, tím, že se mírně navýší jejich dávka od základní zadané hodnoty. V tomto období nemáme v úmyslu snižovat dávky, ale skutečně se zaměřit na získání vyšších maximálních nádojů zvířat s větším genetickým potenciálem. Po použití tabulky podle vrcholu nádoje optimalizujeme krmné dávky znovu podle 7-denních průměrných nádojů, a laktaci uzavíráme snížením příjmu krmiva směrem ke stání na sucho pomocí tabulky krmení DTC.

Doufáme, že vás tyto čtyři různé příklady strategií mohou inspirovat v přemýšlení o tom, co by mohlo být pro vaši farmu optimální. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na zástupce společnosti DeLaval. Chceme si být jisti, že jste na nejlepší cestě, aby vaše zvířata naplnila svůj potenciál díky tomu, že vaši strategii krmení provedete komplexním a automatizovaným způsobem.

Ujistěte se, že tu není žádné hluché místo

Když začneme pracovat s kompletní strategií, která používá více tabulek krmení, je dobré si uvědomit toto možné riziko. Nezapomeňte se ujistit, zda pokrýváte celou laktaci. Jestliže jedno přiřazení tabulky krmení končí ve 100 dnech laktace (DIM 100), musí druhá přiřazená tabulka začínat od 101 dne laktace (DIM 101). Software DelPro FarmManager vám při vytváření těchto přiřazení efektivně pomáhá a zabraňuje překrývání jednotlivých tabulek krmení. Nicméně je dobré se o tom zmínit i zde.
Jedna poznámka k věnování zvýšené pozornosti při změně jednoho typu krmiva na druhý. Jestliže máme typ krmiva A v prvním přiřazení, ale typ krmiva A se v tabulce krmení ve druhém přiřazení již nepoužívá, potom budete muset tento typ krmiva A v tabulce krmení v přiřazení 2 opustit, ale pokud se již nemá dále dávkovat, ujistěte se, že je jeho množství nastaveno na 0 kg. Pokud budete mít tyto dva body na paměti - pak budete mít při bezpečném provádění vaší strategie krmení v softwaru DelPro FarmManager velkou podporu.

Poznámka: Hodnoty dávek podle zde prezentovaného nádoje jsou pouze informativní, a proto je nelze na farmě bez řádné konzultace s výživářským poradcem automaticky používat. V případě jakýchkoli otázek týkajících se toho, jak tabulky krmení ve vaší farmě implementovat, se obraťte na zástupce společnosti DeLaval.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy