Jak analyzovat výkonnost dojení v softwaru DelPro™ FarmManager

Věříme, že provozování ziskové mléčné farmy vyžaduje mít smysl pro detail. Nezaměřovat se pouze na produkci, reprodukci, zdraví zvířat nebo na krmení - vaši pozornost vyžaduje také proces dojení. Podporujeme vás při identifikaci problematických oblastí v procesu dojení, abyste mohli optimalizovat snižování nákladů spojených s pracovní sílou a s využitím energie v době nečinnosti zařízení. S modulem výkonnosti dojení a s analýzou toku mléka skupiny máte nástroje, které jsou potřebné ke zlepšení procesu dojení.

Protože čas je vaším nejcennějším zdrojem - dojte své krávy tím nejefektivnějším způsobem

Systémy dojení DeLaval jsou vybavené čidly, která zaznamenávají vstup a výstup krav z dojírny a veškeré operace během celého procesu dojení. Nejde jen o získání individuálních datových bodů dojení - software DelPro kombinuje všechny zaznamenané údaje a mění je na informace o celkové výkonnosti, které snadno a srozumitelným způsobem prezentuje.

Pomocí  DelPro FarmManager ovládacího panelu výkonnosti dojení získáváte rychlý přehled o průchodnosti vašeho systému dojení, co se týče podojených krav za hodinu (rotace a/nebo skupinově dojených) a získaného nádoje během jednotlivých směn dojení. Výkonnost včerejšího dne se porovnává s průměrem 7 předchozích dnů a změny jsou rychle a přehledně vyznačeny pomocí barevných trojúhelníků (). 

Pokud se domníváte, že lze některou ze směn dojení vylepšit, jsou v rámci našeho přístupu od shora dolů snadno k dispozici další informace, které rychle zjistí, ve kterých fázích dojení dochází k „hluchým místům“ (prostojům).

V DeLaval systému dojení na dojírně analyzujeme například dobu, která trvá při nástupu skupiny krav. Delší dojírny vyžadují delší časové období pro nástup, dobrá práce s přiháněcí brankou tak může tyto doby nástupu zkrátit. Také ukazujeme na dobu mezi tím, kdy poslední kráva dokončí dojení do okamžiku uvolnění celé skupiny. Tento klíčový index výkonnosti (KPI) ukazuje potenciální ztrátový čas. Pokud k tomu často dochází, můžete se zeptat sami sebe; proč mají krávy prostoje?

U DeLaval systému dojení v kruhové dojírně máme informaci o trvání dojení na jednu otočku, o čase od identifikace krávy, která vstoupila do kruhové dojírny až do okamžiku, kdy došlo k nasazení soupravy, a také o době, kdy kráva není na kruhové dojírně po dokončení dojení dojena. Jestliže je kravám po vstupu na plošinu velice rychle nasazena dojicí souprava, doporučuje se následná analýza toku mléka, která je popsána níže. Můžete vidět krávy s bi-modálními (dvou-režimovými) toky mléka. Dlouhé časy prostojů na konci dojení před tím, než krávy opustí plošinu, signalizují možnost ke zvýšení průchodnosti dojírny. Když vidíte dlouhou dobu nečinnosti (prostojů) na kruhové dojírně, kde je dojení již ukončeno, ale kráva je stále na plošině, máte možnost zvýšit kapacitu kruhové dojírny.

U každého systému dojení DeLaval prezentujeme incidenty, ke kterým během každé směny došlo. Například prezentujeme manuální snímání dojicí soupravy. Klíčový index výkonnosti (KPI) ukazuje celkový počet, kolikrát byla dojicí souprava sejmuta manuálně - tzn., že bylo na MPC stisknuto tlačítko pro manuální sejmutí. To ukazuje na potenciální pomalé dojnice a obsluha dojení chce dostat krávy z plošiny; nebo vypustit celou skupinu. Není zde potřeba vytvořit skupinu pomalu se dojicích krav? Na druhou stranu, pokud  tyto dopady nesouvisí s rychlostí dojení, budete muset s obsluhou provést další šetření, abyste zdůvodnili důvod tohoto manuálního snímání.

Stručně řečeno, ovládací panel výkonnosti dojení a podrobné pohledy jsou nástroje pro optimalizaci celého procesu dojení, snížení četnosti incidentů během dojení a v neposlední řadě pro úsporu času vašich dojičů a energie.

To, jak dojíte své krávy, je základním předpokladem dobrého zdravotního stavu vemene

Věříme, že efektivní rutinní postup před dojením je nezbytným předpokladem pro rychlé a jemné vydojení. Abyste toho dosáhli, musí být vaše rutinní postupy při dojení perfektní. Strukturálně zavedené postupy před dojením povedou k dobrému stavu hrotů struků, zabrání předojování a zlepší celkovou průchodnost dojicího systému. Jak již bylo zmíněno dříve, měříme a prezentujeme vám dobu od identifikace krav vstupující do kruhové dojírny do doby nasazení dojicí soupravy. Pokud je tato doba příliš krátká, je to dobrým signálem, že bychom měli také analyzovat rychlosti toku mléka jednotlivých zvířat. 

Naše měřiče mléka během dojení nepřetržitě zaznamenávají průtoky mléka jednotlivých krav. Tato přesně zaznamenaná data se potom kombinují na úrovni směny a skupiny krav a podávají nám obrázek o tocích mléka a o dobách nasazování strukových násadců během jednotlivých směn dojení a mezi jednotlivými skupinami krav.

V rámci softwaru DelPro FarmManager a jeho analýzy toku mléka na úrovni skupiny vám poskytujeme jasné informace o výkonnosti jednotlivých skupin napříč různými směnami dojení. Údaje o toku mléka jsou sumarizovány v:

 • Kategorizované rychlosti toku (0-15s, 15-30s, 30-60s a 60-120s)
 • Doby trvání dojení na zvíře (nasazené strukové násadce v minutách)
 • Doba, ve které stráví kráva čas během dojení při nízkém toku (<1kg/min)
 • Tok při sejmutí
 • Průměrný vrchol toku
 • Dvouminutový nádoj (v kg a %)
 • Nádoj mléka na dojení
 • Denní nádoj (užitkovost) na krávu

Vizuálně budete schopni okamžitě vidět případný pokles toku mléka během prvních dvou minut dojení - to se nazývá bimodální tok mléka, kterému by se mělo zabránit, protože snižuje účinnost dojení a zhoršuje zdravotní stav struku. Tento nástroj vám pomáhá při optimalizaci rutinních postupů před dojením mezi jednotlivými směnami dojení a/nebo skupinami krav - a zlepšuje tak celkový zdravotní stav vemene na vaší mléčné farmě.  Při zlepšování (optimalizaci) je třeba mít na paměti tyto tři klíčové procesy:

 • Musíte dodržet 30 sekund kontaktní doby dezinfekčního přípravku na struky pro účinné zničení patogenních bakterií
 • Doba dotyků včetně oddojování a utírání 12-15 sekund. Čím delší doba dotyku, tím silnější odezva při spuštění oxytocinu
 • Časový interval mezi nasazováním strukových násadců. Výzkum uvádí 30 - 45 sekund po dotyku, ze zkušenosti víme, že 60 - 120 sekund je nejlepší. 90 je ideální, a 120 později v laktaci z toho důvodu, že v mléčné cisterně je méně dostupného množství mléka

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy