Jak analyzovat váš úspěch reprodukce v softwaru DelPro™ FarmManager

ČÁST 2 - POMĚR OPLODNĚNÍ

Reprodukce je rozhodující pro ziskovost mléčné farmy, a proto se jedná o oblast, kterou jako chovatel, veterinární lékař nebo poradce neustále sledujete. V softwaru DelPro FarmManager představujeme klíčové ukazatele výkonu (KPI), abychom mohli sledovat parametry reprodukce na vaší farmě.

Naším konečným cílem je spravovat údaje o reprodukci, abyste mohli přijímat správná rozhodnutí týkající se řízení reprodukce na základě spolehlivých ukazatelů KPI, řešit potenciální problémy a zlepšovat tak efektivní zabřezávání krav. Prostřednictvím menu Zvíře/ Statistika stáda/ Sumář reprodukce prezentujeme výpočty poměru inseminace a březosti (účinnost) a poměru zabřezávání (oplodnění) pomocí různých faktorů reprodukce (úspěch reprodukce). V této 2. části se zaměřujeme na analýzy poměru zabřezávání (oplodnění).

Poměr zabřezávání (oplodnění)

Hodnocení reprezentovaná v Sumáři reprodukce se zaměřují na úspěch různých faktorů inseminace a obecně se nazývají poměr oplodněných (CR%) nebo počet inseminací na zabřeznutí. V těchto specifických případech prezentují analýzy krávy (1. laktace a další) a jalovice (laktace 0) jako samostatné skupiny v závislosti na vybraném zobrazení. Úspěch inseminace závisí na více faktorech; a často se jedná o výsledek kombinací těchto faktorů. V softwaru DelPro FarmManager prezentujeme nejběžnější faktory, které úspěch inseminace ovlivňují.

Pro vybrané časové rozmezí bude DelPro FarmManager brát pro výpočet CR% v úvahu počet zapuštěných zvířat (celkový počet sloupců z tabulky), počet březostí (počet březích), počet potvrzených neúspěšných zabřeznutí (počet jalových) a počet inseminací bez známého výsledku (počet ostatních). Vzorec CR% zahrnuje počet dosažených zabřeznutí, které se dělí celkovým počtem inseminací zaznamenaných v tomto časovém období mínus počet ostatních. Kromě toho je v každém řádku sloupec zobrazující počet březích krav, které později zmetaly (počet zmetání). 

Tabulka také ukazuje Součet (%) v předchozím až posledním sloupci, který představuje podíl celkových inseminací představovaných každým řádkem faktoru. Poslední sloupec v tabulce ukazuje počet inseminací na zabřeznutí.

Podíl úspěšnosti vyhodnocuje úspěšnost zabřeznutí krav. DelPro FarmManager hodnotí pět faktorů, které můžete pro vyhodnocení % CR použít.

Poměr zabřezávání podle intervalu říje

Zde budou uvedeny pouze krávy se dvěma nebo více inseminacemi. Krávy budou tříděny v závislosti na délce intervalu mezi poslední a předchozí inseminací. Intervaly jsou 5 až 17 dní od předchozí inseminace; 18-25 dní, 26-35 dní, 36-60 dní a finální řádek je pro součet. Očekává se, že většina krav bude v rozmezí běžných délek cyklu (18-25 dní). Nicméně určitý management synchronizace UI může mít za následek jiné intervaly. Jestliže se synchronizovaná UI nepoužívá, pak jsou delší intervaly problémem, protože mohou představovat chybějící říje nebo abnormálních cykly v důsledku rané embryonální úmrtnosti; zejména pokud je hodnota CR% také nízká. Krátké intervaly by také neměly být příliš zastoupeny, protože jejich úspěšnost je často nízká a mohou být indikátorem nepřesnosti při detekci říje. Tabulka je rozdělena mezi krávy na 1. laktaci a krávy na 2. a další laktaci.

Poměr zabřezávání podle příznaku říje

Tento výpočet bude používat „uživatelem definované“ důvody reprodukce, jako jsou např. problémové faktory. Proto se důrazně doporučuje naplnit software DelPro FarmManager všemi významnými reprodukčními důvody. Menu Nástroje/Přizpůsobit/Vyhledat položky/Typy detekce říje vám umožňuje definovat vaše vlastní důvody pro inseminaci. Vyhněte se příliš mnoha důvodům (podrobné definice), protože velikost vzorku každého jednotlivého faktoru pak může být příliš malá. Nemůžete udělat žádné smysluplné závěry, máte-li méně jak 50 inseminací. Jestliže nebyl při zaznamenávání inseminace definován žádný příznak (důvod) říje, potom se zaznamená jako „ostatní“. Toto je dobré místo pro vyhodnocení výsledku různých protokolů synchronizované UI, ale nepoužívejte tento kód k reprezentaci jiného faktoru, který je v softwaru DelPro FarmManager již zahrnut; například poměr úspěšnosti inseminátora nebo býků - pokračujte ve čtení.

Poměr zabřezávání podle býka

K třídění těchto údajů o kravách se použijí různí býci, kteří se používají a zaznamenávají v softwaru DelPro FarmManager. Doporučujeme vám sledovat kódy býků spolu s jejich jmény a v inventáři spermatu uvádět, zda je sperma (semeno) sexované nebo ne. Můžete porovnávat výsledky jednotlivých býků za dané časové období. Pamatujte, že někteří býci se v delším časovém období (roky) možná používali v různých ročních obdobích, což může maskovat skutečnou plodnost býků a že proto chcete porovnávat podobné a smysluplné velikosti vzorků. Pokud jste například provedli změnu na nového býka, tak se předtím, než budete porovnávat jeho plodnost s těmi, kteří byli používáni dříve, ujistěte, zda nový býk dosáhne dostatečného počtu inseminací.  Mějte také na paměti různé důvody reprodukce, jako jsou příznaky říje a skupiny krav, které mohou mimo jiné výsledky býka zkreslovat. 

Poměr zabřezávání podle počtu inseminací 

Je dobře známo, že šance na zabřeznutí krávy se mění v závislosti na jejím statusu laktace nebo počtu dní v laktaci. Zde ukazujeme výsledek 1. inseminace versus 2., 3., 4 a kumulativní 5. a další inseminace. V závislosti na reprodukčním programu, managementu přechodného období a stání na sucho může být první inseminace nejlepší, nebo naopak nejnižší CR%. Je důležité porozumět tomu, kdy je dokončena první inseminace. Zvažte, že krávy, které dosáhnou 5. a další inseminaci, měly důvod, proč tam byly, takže se nemusíte příliš divit, jsou-li jejich výsledky špatné.

Poměr zabřezávání podle inseminátora (chovatele) 

Lidský faktor a technika inseminace ovlivňuje poměr úspěšnosti. Při porovnávání inseminátorů (chovatelů) mějte na paměti, že někteří z nich mohou být pomocní a proto zapouští méně často. Inseminátor může být také spojen se specifickým důvodem reprodukce (pouze synchronizovaná UI) nebo jsou inseminátoři, kteří vypomáhají v rušných dnech nebo u specifických skupin krav (problémové krávy, které nechce hlavní inseminátor již inseminovat). Nebuďte proto příliš přísní na inseminátora s horšími výsledky bez podrobnějšího vyhodnocení příčin, proč tomu tak může být.

Poznámka: Analýzy zde popsané jsou základem pro DelPro FarmManager 5.5. Tak, jak pokračujeme v inovaci naší platformy, můžeme ve starších verzích najít u těchto informací určitý rozdíl.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy