Úspěšná reprodukce je o správném načasování; zlepšete vaše rozhodování pomocí softwaru DeLaval DelPro™ s nástrojem Herd Navigator™

Efektivní a ziskový management reprodukce v mléčném stádě vyžaduje zdravé krávy a pozorovací rutinu detekovat krávy v říji a krávy s reprodukčními chorobami.

Řízení reprodukce

Efektivní a ziskové řízení reprodukce v mléčných stádech vyžaduje zdravé krávy a pozorovací postupy pro detekci krav v říji a krav s reprodukčními problémy. Genetický pokrok v posledních desetiletích napomohl produkci mléka, což mělo za následek, že vysoko užitkové krávy vykazují v kratším období slabší příznaky říje (obrázek 1). Manuální detekce říje je časově náročná a v mnoha případech není vůbec zjištěna. Navíc jsou tiché říje na moderních mléčných farmách čím dál častější.

Vysoko užitkové dojnice vykazují kratší období říje a nižší hladinu aktivity. (Převzato od Lopez a kol., 2004)

Obrázek 1: Vysoko užitkové dojnice vykazují kratší období říje a nižší hladinu aktivity. (Převzato od Lopez a kol., 2004)

Studie (Dobson a kol., 2008) prokazuje, že za posledních 30 – 50 let se procento krav, které vykazují vrchol říje, snížilo z 80% na 50%, trvání 15 hod až 5 hod a procento zabřezlých krav po prvním zapuštění z 70% na 40%. To vede z důvodu prodloužených intervalů otelení a přídavných nákladů na inseminační dávky k ekonomickým ztrátám. Celosvětové výzkumy ukazují na ztrátu 2 až 5 € za každý den servis periody (dobrovolné čekací doby) navíc. To znamená, že detekce říje a zabřeznutí krav se stává v moderní prvovýrobě mléka velkým úkolem.

Progesteron jako biologický ukazatel funkčnosti reprodukčních orgánů

Reprodukci řídí přímo i nepřímo mnoho hormonů. Hormony působící přímo jsou hormon uvolňující gonadotropin (GnRH), který je vylučovaný z hypotalamu, hormon stimulující folikuly (FSH) a luteinizační hormon (LH) vylučovaný z hypofýzy, estrogeny vylučované z folikulů, progesteron vylučovaný ze žlutého tělíska a prostaglandiny (PGF2α ) uvolněné z endometria uvnitř dělohy. Každý z těchto hormonů má během celého reprodukčního cyklu krav různou úlohu a vliv na jiné hormony.

Hormonální vývoj během říjového cyklu.

Obrázek 2: Hormonální vývoj během říjového cyklu.

Pro analýzu v nástroji Herd Navigator™ z nich byl vybrán hormon progesteron, protože ten může poskytnout co nejvíce informací o reprodukčním statusu krávy během celé laktace.

Po otelení nemá kráva žádnou ovariální aktivitu (anoestrus) a neprodukuje žádný progesteron. Po několika týdnech začne mít kráva ovariální aktivitu, bude vykazovat příznaky říje a bude ovulovat. Po ovulaci se ve vaječníku vytvoří žluté tělísko, které začne produkovat progesteron. Produkce progesteronu se zastaví, jestliže se kráva dostane do nové říje a znovu se spustí po další ovulaci. Tento cyklus se opakuje každých 18 až 24 dní, dokud kráva nezabřezne. V tomto případě bude žluté tělísko pro udržení březosti pokračovat v produkci progesteronu (obrázek 3). Produkce progesteronu bude pokračovat až do otelení, pokud kráva nezmetá. V takovém případě se produkce progesteronu zastaví.

Příklad progesteronového profilu krávy zobrazující anoestrus (období mezi dvěma říjemi), říjové cykly a březost.

Obrázek 3: Příklad progesteronového profilu krávy zobrazující anoestrus (období mezi dvěma říjemi), říjové cykly a březost.

Nástroj Herd Navigator™ používá výsledky testů progesteronu a další informace o kravách jako vstupy pro DelPro BioModel k interpretaci modelu a vývoje profilu progesteronu každé krávy.

Detekce říje a inseminace

Po první ovulaci bude BioModel detekovat nárůst progesteronu. Od této chvíle bude BioModel předpokládat, že je kráva v cyklu a bude očekávat, že se za 8 až 12 dní dostane do říje. Pokles v produkci progesteronu je signálem, že žluté tělísko zaniklo a umožnilo zrání a ovulaci dominantního folikulu. Když se blíží očekávaná doba říje, zvýší se četnost vzorkování. Jakmile koncentrace progesteronu klesne pod 5 ng/ml, model reprodukce spustí alarm říje. Tento alarm říje bude referenčním bodem pro detekci další očekávané říje o 19 až 23 dní později. Proces uvedený výše se bude opakovat pokaždé, když se spustí alarm říje.

Cyklující profil progesteronu krávy a alarmy říje nástroje Herd Navigator™.

Obrázek 4: Cyklující profil progesteronu krávy a alarmy říje nástroje Herd Navigator™.

K alarmu říje navíc BioModel vypočítává „Kvalitu říje“ (0 - 100%); jedná se o hodnocení prostředí dělohy a kvality oocytů (vajíček) na základě progesteronového profilu posledního cyklu. Protože se pokles progesteronu objeví předtím, než vzroste hladina estrogenů, spustí se alarmy dříve, než budou krávy vykazovat jakékoliv vizuální příznaky říje. Všeobecné doporučení je inseminovat krávy 36-48 hodin po spuštění alarmu říje, nicméně doba se může lišit v závislosti na daném zvířeti a faremních podmínkách. 

Potvrzení březosti

Progesteron je nezbytným hormonem pro udržení březosti a lze ho využít k monitorování statusu březosti. Jakmile se kráva po alarmu říje nainseminuje, monitoruje model reprodukce vývoj hladiny progesteronu.  Jestliže se hladina progesteronu krátce po inseminaci zvyšuje a zůstává na vysoké úrovni, vydá model asi 35 dní od inseminace potvrzení březosti. Od této chvíle bude systém po dalších 20 dní pokračovat v monitorování hladiny progesteronu. 

Asi 95% časných embryonálních úmrtí a zmetání nastane během prvních 55 dnů po inseminaci, proto nástroj Herd Navigator™ odběr vzorků po 55 dnech zastaví. Odběr vzorků lze obnovit, pokud uživatel zpozoruje nebo má podezření na zmetání, a to buď zaznamenáním události zmetání nebo požadavkem na kontrolní vzorky ze softwaru DelPro FarmManager. V případě zmetání systém obnoví vzorkování za účelem monitorování krávy, dokud opět nezabřezne.

Progesteronový profil březí krávy a potvrzení březosti z nástroje Herd Navigator™

Obrázek 5: Progesteronový profil březí krávy a potvrzení březosti z nástroje Herd Navigator™

Standardní provozní postupy (SOP)

V moderní prvovýrobě mléka je důležitý důsledný a neměnný způsob provádění jednotlivých činností. A při práci s mnoha různými zaměstnanci, kteří vykonávají své povinnosti při řízení stáda, vyžadujeme standardní způsoby práce (neboli standardní provozní postupy), které popisují činnosti, které je třeba vykonávat při řešení různých úkolů, jako je třeba doba inseminace. Velmi důležité je také zaznamenávání těchto událostí.

Jako příklad můžeme uvést rozhodnutí o inseminaci, kdy by se měla zvážit kritéria pro zajištění optimálních podmínek za účelem dosažení dobrého poměru oplodnění a poté úspěšného udržení březosti. U krav s denní užitkovostí až 55 - 65 kg a relativní konstantní laktační křivkou může být výhodné prodloužit servis periodu (dobrovolnou čekací dobu - VWP) dokonce i tehdy, když předtím pravidelně vykazovaly říji. Níže je uveden příklad SOP u inseminace, kde se jako kritéria pro inseminaci používá počet dní v laktaci, nádoj mléka a kvalita říje (obrázek 6.)

Příklad SOP u inseminace ze softwaru DelPro™ FarmManager.

Obrázek 6: Příklad SOP u inseminace ze softwaru DelPro™ FarmManager

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy