Automatické hodnocení tělesné kondice na mléčných farmách

DeLaval hodnocení tělesné kondice BCS

Je známým faktem, že Hodnocení tělesné kondice krav (BCS) je na mléčných farmách velmi užitečným nástrojem řízení stáda. Většina veterinářů a výživových poradců potvrdí důležitost pravidelného hodnocení krav a jeho význam pro mléčnou farmu. O hodnocení tělesné kondice krav existuje mnoho vědeckých prací a studií. Kontrola obsahu tělesného tuku je klíčová pro dosažení některých i protikladných cílů, jako je dobrá plodnost, vysoká užitkovost a zdraví, jak vyplívá z výzkumu Univerzity v Illinois.

Hodnocení tělesné kondice se obvykle provádí několikrát během laktace za účelem kontroly kondice krav – subjektivním posouzením. Běžně používané vizuální hodnocení vyžaduje odborně zkušené osoby, zároveň se jedná o časově náročnou práci.
V současnosti nabízí společnost DeLaval chovatelům každodenní přesné hodnocení tělesné kondice krav, jehož výsledky je možné zobrazovat a využívat přímo z faremního počítače. DeLaval systém hodnocení tělesné kondice se skládá ze dvou hlavních komponent: z kamery, která pořizuje 3D snímek krávy a ze speciálního softwaru, který je propojen s programem DelPro. 
DeLaval kameru BCS lze umístit na dojicí roboty VMS nebo na třídící branky v dojírně. Kamera potom automaticky odesílá hodnocení krávy po každém průchodu robotem VMS nebo třídící brankou do softwaru DelPro a v přehledném grafickém formátu prezentuje vyhodnocení ve vztahu k cyklu laktace. Chovatelé mohou vidět a sledovat, které krávy (pokud takové jsou), se nacházejí nad nebo pod profilovou křivkou nastavenou pro danou farmu. 

Jak se rozložení BCS ve stádě zobrazuje v programu DelPro? Každý zelený bod představuje jednotlivou krávu:

 

Systém hodnocení BCS umožňuje také sledovat individuální hodnocení jednotlivých krav. 
Klíčovým přínosem těchto informací je možnost zlepšení účinnosti krmení. Snížením dávek koncentrátů u překrmovaných krav a jejich zvýšením u podvyživených krav lze pro danou fázi laktace sestavit správnou krmnou dávku. Pokud máte přehled o překrmovaných kravách, případná korekce šetří vaše peníze a zcela jistě zajistí lepší návratnost nákladů na krmení na litr mléka upraveného na poměr tuk/bílkovina. Dalším přínosem je možnost zlepšení parametrů plodnosti. Krávy, které mají v průběhu laktace optimální hodnotu BCS, mohou dosáhnout kratšího intervalu mezi jednotlivými laktacemi. To jinými slovy znamená, že k zabřeznutí obvykle potřebují méně inseminací. Jestliže krávy zůstávají v rozmezí křivky BCS, nemusí chovatel provádět žádná opatření. U krav, které jsou v grafu pod křivkou, hrozí větší riziko zhoršené plodnosti a nižší mléčné užitkovosti. U krav, které jsou nad křivkou, je větší riziko nebezpečí propuknutí ketóz a s tím souvisejících vedlejších problémů. 
Optimální index tělesné kondice během celé laktace je známkou dobrého zdravotního stavu krávy. Počáteční trajektorie poklesu křivky v přibližně prvních 100 dnech laktace, kdy je nadojena přibližně polovina z celkového nádoje za laktaci, je také doba, kdy je kráva připravena na inseminaci. Krávy, které jsou v průběhu laktační křivky v optimálních hranicích BCS, dosáhnou během svého produkčního života větší užitkovosti a lepších parametrů při inseminaci. Dobré hodnoty BCS také pomáhají omezit výskyt zdravotních problémů, jako je například kulhání. Některé studie prokazují, že pokles nebo naopak zvýšení hodnot BCS může znamenat větší riziko kulhání a menší šanci na uzdravení. „Pravidelné monitorování a udržení optimálního indexu BCS může být klíčovým nástrojem k redukci výskytu kulhání“ uvádí studie.

Jak pracovat a používat data BCS z kamery BCS? Měl by se stanovit pravidelný pracovní režim pro určité fáze laktace. Například u čerstvě otelených krav se zaměřit na negativní energetickou bilanci, profylaxi a léčbu ketózy, na první inseminaci při dobré tělesné kondici atd. Údaje lze využít také ke sledování pozdní fáze laktace a nastavení správné strategie zaprahnutí s cílem připravit vhodnou tělesnou kondici pro další laktaci. Data BCS lze kombinovat s dalšími údaji o kravách, jako je produkce mléka, údaje o aktivitě, hmotnost zvířat, údaje o krmení atd…

  

Ačkoliv jsou potenciální přínosy automatického hodnocení tělesné kondice na každé farmě stejné, mohou farmy s VMS nebo farmy s dojírnou využívat tyto údaje různě, protože to velmi závisí na způsobu řízení dané farmy. Kamera BCS dává chovatelům možnost okamžitě zaznamenat, je-li kráva mimo optimální hodnotu a na základě toho změnit krmnou dávku. Takto efektivní nástroj v podobě BCS kamery chovatelé v minulosti neměli.

Prvovýroba mléka je složitý a komplikovaný obor. Chovatelé investují dva roky do krmení, ustájení, inseminace a celkového odchovu mladých jalovic, aniž by věděli, zda se počáteční náklady někdy vrátí. Potom trvá většinou další dvě laktace, než se začne tato investice vyplácet. Proto je velmi důležité udržovat zvířata po celý jejich život v co nejlepší kondici, aby byla schopna produkovat co nejdéle velké množství mléka a zároveň se snížila četnost výskytu zdravotních problémů, které mohou být způsobeny právě špatnou tělesnou kondicí.
Systém hodnocení tělesné kondice DeLaval BSC chovatelům dojnic účinně pomáhá k vyšší užitkovosti jejich zvířat při snížení celkových nákladů. Důsledné a přesné automatické hodnocení tělesné kondice pomocí kamery DeLaval BCS může chovatelům pomoci prodloužit dlouhověkost zvířat a zvýšit celkovou užitkovost stáda právě díky zdravým kravám, a to na všech typech a ve všech velikostech mléčných farem. 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy