Měření a analýza dat pomocí programu pro řízení farmy DelPro

Program pro řízení farmy DeLaval ALPRO, který byl uveden na trh před více než 20-ti lety, a který používalo tisíce chovatelů na mléčných farmách po celém světě, byl nahrazen programem DelPro Farm Manager. Program pro řízení farmy ALPRO, které je nyní již považováno za zastaralé, fungovalo spíše jako řízení dojení. Vývoj programu se ale kvůli požadavkům trhu a díky informačním technologiím stále více přesouvá směrem k digitalizovanému řízení farem coby komplexního programu správy farem, jako je software DelPro. Automatizace, kontrola a monitorování pracovních procesů je nyní nejen doplňkem, ale také nedílnou součástí technologie v prvovýrobě mléka.

DelPro_sec cont.png

Program inteligentního řízení farmy DelPro využívá řadu snímacích nástrojů. Na základě jimi poskytovaných údajů se detekují potřeby zvířat. Do systému pro řízení farmy DelPro je integrováno stále více laboratorních diagnostických zařízení, jako je například online měřič somatických buněk OCC nebo zařízení Herd Navigator HN100, které měří hladinu progesteronu v mléce. Inteligentní řízení farmy je také základem pro provoz dojicího robota VMS, který automaticky zajišťuje dojení, krmení atd., čímž se lze individuálně přizpůsobit jednotlivým potřebám krav. Kromě robotického dojení v užším slova smyslu umožňuje technologie sledovat zdravotní stav, tělesnou kondici a produktivitu zvířat prostřednictvím aktivity, tělesné hmotnosti, zdravotního stavu vemene a složení mléka.

DeLaval systém řízení farmy pomocí technologie a programu DelPro Farm Manager zlepšuje strategie řízení a výkonnost mléčných farem. Technologie DeLaval, která se na farmách používá, pamatuje na obecný požadavek, aby byla zvířata i lidé vystaveni co nejmenšímu stresu, a aniž by se snižovala, ale naopak zvyšovala produkce, a aby poskytovala co nejvíce informací o zvířeti bez co nejmenšího lidského zásahu. Primárním cílem je prodloužit dlouhověkost krav: udržet zvíře v produkci zdravé co nejdéle a přiblížit se potenciální maximální užitkovosti daného zvířete. Díky použití programu DelPro může včasné odhalení nemocí a abnormálního chování zvířat snížit spotřebu léčiv, veterinárních nákladů a prodloužit dlouhověkost krav preventivními zdravotními a dalšími opatřeními. V praxi se chovatel zaměřuje pouze na ty informace, které naznačují významnou odchylku od aktuálních výsledků a od očekávaných hodnot, což managementu umožňuje soustředit se pouze na to, co je opravdu důležité. Zkušenosti ukazují, že na každých 1000 zvířat připadá 10 až 30 krav, které denně vyžadují individuální speciální pozornost. Pomocí programu DelPro Farm Manager je možné detekovat odchylky v následujících oblastech: 

  • Podle potřeby monitorování skupin i jednotlivých krav
  • Prevence, diagnóza a léčba nemocí
  • Sledování užitkovosti skupin zvířat
  • Sledování užitkovosti jednotlivých zvířat
  • Individuální automatický výběr, vážení a krmení krav
  • Sledování výkonnosti pracovníků a zařízení
  • Detailní monitorování parametrů reprodukce stáda
  • Proaktivní iniciativa, prevence místo reakce

Porovnáme-li kteroukoliv mléčnou farmu v kterékoliv části světa, je vidět, že úkoly a výzvy jsou na všech farmách stejné, avšak pro každou farmu s různou mírou důležitosti: výroba by se měla zaměřovat na zajištění co možná nejlepších životních podmínek zvířat, na odpovídající bezpečnost potravin, na ziskovost výroby a na produktivitu práce. Platforma DelPro podporuje tyto každodenní chovatelské výzvy, které jsou založené na pěti pilířích řízení farem - dojení, zdraví zvířat, reprodukce, krmení, užitkovost - poskytováním a organizováním údajů a informací o nich. 

Zaznamenávání a analýza dat

Největším nepřítelem těch, kteří pracují na mléčné farmě, je čas, který mají k dispozici: vzhledem ke každodenním provozním a jiným činnostem nezbývá mnoho času pro sezení u počítače, ačkoliv správné rozhodování a přesné analýzy vyžadují včasné a přesné zadání dat do programu, což zásadně určuje spolehlivost funkce programu DelPro Farm Manager. 
Neexistuje spolehlivý záznam dat bez přesné a automatické identifikace jednotlivých zvířat. Sem můžeme také zahrnout měření nádoje mléka a množství závadného mléka mimo dodávku, údaje o aktivitě a jakákoliv měření dat, která jako součást systému DelPro odesílají informace do systému řízení farmy. Aby bylo možné z obdržených naměřených dat vyvodit spolehlivé, hodnotitelné závěry a užitečné sestavy, musí se tato zařízení řádně provozovat a pravidelně udržovat (např. identifikační antény, fotobuňky) a kalibrovat (měřiče mléka, krmné a napájecí automaty). 
Možná nemůže být pro mléčné farmy nic pravdivějšího, než výrok D. Harringtona (ekonoma dvacátého století), který je často různými způsoby citován: "Měření je prvním krokem, který vede ke kontrole, a nakonec ke zlepšení. Jestliže nedokážete něco změřit, nemůžete tomu porozumět. Jestliže tomu nedokážete porozumět, nemůžete to řídit. Jestliže to nedokážete řídit, nemůžete to zlepšit.“ 
Další neuralgickou oblastí pro většinu mléčných farem je vyhodnocení naměřených dat obsažených v programu Delpro, vytváření různých analýz, grafů a sestav, které jsou přizpůsobeny požadavkům vedoucích pracovníků farem. Program pro řízení farmy DelPro může v tomto ohledu uživatelům velmi pomoci, ať už pro biologické analýzy reprodukce nebo pro hodnocení výkonu dojírny. DelPro analyzuje zdravotní stav vemene na monitoru krav pomocí MDi (index detekce mastitidy) nebo dokonce reprodukčního biologického statusu krav měřením hladin progesteronu v mléce v dojicím robotu VMS V310 pomocí Biomodelu DelPro Repro. Další skvělou pomocí, která uživatelům umožňuje zaznamenat data nebo zobrazovat okamžité informace, je mobilní aplikace DelPro Companion, která je ve skutečnosti zrcadlem kancelářského programu DelPro na mobilním zařízení. Díky automatické synchronizaci dat jsou data v mobilním zařízení stejná jako ta v počítači, který je umístěn v kanceláři. Při procházení mezi zvířaty můžete okamžitě zobrazovat veškeré informace o konkrétním zvířeti nebo dokonce zaznamenávat nové údaje např. inseminaci, tělesnou hmotnost nebo index tělesné kondice) a po návratu do kanceláře se změny automaticky přenesené do počítače v kanceláři, takže zadávání dat do systému probíhá pouze jednou. S aplikací DelPro Companion můžete zapomenout na poznámky o inseminaci v různých malých notýscích nebo na papírcích a také máte po ruce seznamy zvířat, která se mají vytřídit, nebo se má vyhodnotit jejich tělesná kondice atd.

Vytváření filtrů SOP (standardní operační postup) může být jedinečnou pomocí při vytváření sestav. Platí to pro všechny vaše vlastnoručně vytvořené seznamy, na které si musí uživatel na začátku udělat chvíli čas, ale poté může získávat nejpodrobnější a nejpřesnější informace ze sestav připravených podle jeho vlastních potřeb a představ, které se v zadaný čas automaticky zasílají do tiskárny nebo se dokonce ukládají do souboru. Sestavy DelPro lze vytvářet v téměř nekonečné kombinaci, a to díky různým položkám sestav a nesčetným možnostem filtrování dat. Limit tak může být omezován pouze vlastní představivostí uživatele.
Pouze s pomocí přesných informací a z analýz připravených na základě údajů z měření a cíleně vytvořených sestav, lze učinit dobrá rozhodnutí pro rozvoj mléčné farmy a pro zvýšení její produkce. 

Nakonec vše kolem precizní mléčné produkce závisí na zvířatech samotných. Cílem platformy DelPro je proto vytvořit lepší a užitečnější podmínky pro každodenní rozhodování a shromažďování přesnějších vstupních dat a informací z měření mnoha senzorů, které často využívají bezdrátové technologie. To vše on-line během dojení, krmení, reprodukce a pohybu krav.
Platformu a komponenty systému pro řízení farmy DelPro nyní najdete na mnoha mléčných farmách, kde v praxi dokazují, že inteligentní zemědělství má i zde právo na svoji existenci, protože zákazníci hledají pohodlná a spolehlivá řešení. Program Delaval DelPro Farm Manager nabízí stále více různých řešení, která pomáhají malým i velkým mléčným farmám obnovit a vybudovat produktivnější, udržitelnější a ekonomičtější budoucnost.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy