Provoz DeLaval dojicích robotů VMS - z jiné perspektivy

Používání dojících robotů na mléčných farmách je dnes již zcela běžné a tento trend se neustále prohlubuje.

extra-DeLaval_VMS V300_Holstein.png

Systém dobrovolného dojení DeLaval VMS existuje na trhu již více jak 20 let. Systém dobrovolného dojení byl společností DeLaval patentován v roce 1982 a poté začalo dlouhé období vývoje produktů, inovací a testů, než byl v západní Evropě v roce 2000 uveden na trh první DeLaval systém VMS. Nový design systému VMS a první Online měřič (somatických) buněk (OCC) byl uveden na trh v roce 2006. Díky nepřetržitým inovacím a vývoji představila v roce 2018 společnost DeLaval systém VMS V300, který má mnoho nových funkcí. O jeden rok později prezentovala společnost DeLaval nový koncept automatického dojení.   

Nový dojicí robot DeLaval VMS™ V310 je postaven na úspěchu systému VMS V300. Hlavní funkce DeLaval InControl™, DeLaval PureFlow™ a DeLaval InSight™ jsou v obou systémech standardní, zatímco DeLaval RePro™ je exkluzivně pouze v systému VMS V310. Jedná se o první dojicí systém, který automaticky detekuje a potvrzuje březí krávy a jiné události reprodukce.
Systém dobrovolného dojení je autonomní, což znamená, že krávě umožňuje nastavit si svůj vlastní časový plán dojení. Po počátečním období zaučování se krávy dojí s omezenou lidskou interakcí.

V současné době stále více producentů mléka investuje do dojicích robotů z ekonomických a sociálních důvodů: chtějí zvýšit produkci mléka a chtějí mít více informací o řízení provozu, chtějí zlepšit zdraví krav a vemene, chtějí nahradit zaměstnance, stavět novou stáj atd... Farmáři chtějí snížit intenzitu lidské práce, chtějí trávit více času jinými aktivitami, chtějí pružnější pracovní dobu, chtějí zlepšit svůj společenský život a dobré životní podmínky zvířat, nebo prostě již nechtějí používat konvenční manuální dojení.

Dostupné dojicí roboty na trhu mohou tyto požadavky chovatelům vyřešit. V případě jakéhokoliv typu dojicího robota lze říci, že ačkoliv díky automatickému dojícímu systému značně usnadňují a nahrazují lidskou práci, nemohou být zcela bez lidského dohledu. Při přemýšlení o dojícím robotu zákazníci tento důležitý faktor obvykle ignorují. Dojící robot pracuje pod kontrolou farmáře a není to zcela nezávislý a plně autonomní systém, i když se jedná o robota. Podle Wikipedie je robot zařízení—speciálně programovatelné počítačem— schopné provádět komplex několika automatických činností. Roboty lze navádět externím řídícím zařízením nebo může být ovládací prvek zabudován přímo uvnitř. Roboti mohou být autonomní nebo polo-autonomní. Neexistuje shoda v tom, které stroje se považují za roboty, ale existuje všeobecná shoda mezi odborníky a veřejností, že roboti mají sklon mít některé nebo všechny z následujících schopností a funkcí: přijímat elektronické programování, zpracovávat data nebo fyzické vnímání elektronicky, do určité míry pracovat autonomně, pohybovat se, ovládat fyzické části nebo sám sebe nebo fyzické procesy, vnímat a manipulovat se svým prostředím a projevovat inteligentní chování. Některé z nich jsou relevantní také pro dojicí robot DeLaval VMS, ale většina průmyslových robotů žádnou skutečnou umělou inteligenci (AI) nemá. 
 
Stejně jako většina průmyslových robotů nemají dojicí roboti kognitivní schopnosti a schopnost automatického učení se a automatické korekce: jedná se o sci-fi budoucnosti, kde je positronický mozek (který lze několikrát najít v Asimovových románech) a fiktivní technologické zařízení jako je centrální řídící jednotka pracující v robotech. 
Systém VMS pracuje podle instrukcí, které přijímá od farmáře prostřednictvím programu VMS a softwaru DelPro FarmManager. Na druhou stranu, VMS nemůže fungovat bez lidské kontroly. DeLaval VMS vyžaduje časté a důkladné kontroly a monitorování ze strany uživatele. Dojicí robot DeLaval VMS™ V300 je jedno z nejspolehlivějších a nejekonomičtějších zařízení, které na současném trhu pracuje. Pro řízení provozu robota byly zabudovány vysoce pokročilé bezpečnostní a monitorovací systémy se speciálním kamerovým systémem DeLaval Insight s částečnou schopností samo-učení se, který nasazuje dojicí násadce ještě rychleji a přesněji než tomu bylo dříve. Podíváme-li se na pracovní zatížení a provozní dobu zemědělských strojů, nejvyšší průměrná roční provozní doba je u dojících robotů s 60–70 kravami s více než 8000 hodinami, zatímco dojírna optimalizovaná pro danou velikost stáda má kolem 1100 hodin, traktory mají kolem 400 hodin a sklízecí stroje mají ještě méně, pouze kolem 60-80 hodin. To je jeden z důvodů, proč je tak důležité průběžně monitorovat provoz a stav dojících robotů.

Jak provozovat dojicí roboty DeLaval VMS™ V300?

Každodenní pracovní rutiny a povinnosti těch, kteří pracují na farmách s dojícími roboty, se zcela liší od těch, kteří pracují na farmách používajících tradiční technologii dojení. Vzhledem k tomu, že dojicí robot provádí u každé krávy celý proces dojení automaticky, nemusí chovatel dojit krávy ručně, nýbrž se musí soustředit na úkony řízení farmy a zajistit hladký provoz robota. 
Velmi důležité je zejména zajistit pro práci robota optimální a čisté prostředí stáje, aby byl zajištěn spolehlivý provoz včetně přípravy krav na robotické dojení: nezamrzající a čistý prostor pro zařízení robotů a čistá zvířata s oholenými čistými vemeny, což je klíčové pro dosažení kvalitního mléka a přesného a rychlého nasazování strukových násadců.

Aby se zajistilo bezproblémové fungování dojicího robota VMS, musí se několikrát provádět různé kontroly. Existují například úkony, které by se měly provádět třikrát denně, jako je výměna mléčného filtru nebo mytí systému. Konkrétní proces mytí lze naplánovat v programu řízení farmy DelPro a robot ho může v definovaných časech provádět automaticky. Management farem VMS je podporován řadou aplikací, které pomáhají farmářům provádět správná rozhodnutí. Unikátní aplikace DeLaval InControl umožňuje nepřetržitě monitorovat provoz systému DeLaval VMS™ V300 a do řízení VMS lze také v případě potřeby vstupovat.  

Zákazníci mohou sledovat denní rutinní úkony (prostřednictvím IP kamery), statistiky VMS a údaje o jednotlivých kravách. Aplikaci DeLaval InControl lze používat na dotykové obrazovce VMS a také na mobilních zařízeních schopných přizpůsobit se webovému rozhraní. Kamerové sledování je také možné provádět kdykoliv z mobilu, kdy uživatel může dálkově kontrolovat, jak VMS funguje, jak se krávy pohybují atd. Kromě toho existuje několik dalších informací, které lze rychle a snadno prohlížet, například pořadí krav na dojení ve VMS, individuální údaje o stavu a užitkovosti krávy, najít krávu ve stáji nebo na pastvině, o nedávno dojených kravách, o aktivitě krávy, o plodnosti (březosti) a o počtu somatických buněk. Tato aplikace, která je dostupná na mobilních zařízeních Android a iOS, umožňuje chovateli také individuálně doladit nastavení každé krávy. 

Systém alarmů pro telefony iOS a Android lze integrovat do systému VMS, který 24 hodin denně odesílá chovateli zprávy o činnosti dojicího robota VMS, pokud je zjištěna jakákoliv odchylka. Tato hlášení alarmů je nezbytné kontrolovat a provádět příslušná opatření, aby byla zajištěna hladká funkce robota. Existují upozornění, která informují chovatele o konkrétní události, např. o odkloněném nekvalitním mléce s příměsí krve mimo dodávku do mlékárny. Existují také hlášení, která upozorňují chovatele na určitý problém. Tato hlášení mohou být pouze typu upozornění, kdy oznamují majiteli, že se vyskytl problém, jako například to, že zvíře neopouští robota. V těchto případech se chovateli doporučuje, aby problém ve stáji vizuálně osobně zkontroloval nebo také pomocí kamer, které lze do systému integrovat. Díky těmto pokročilým automatickým alarmům a upozorněním je farmář na mléčné farmě vždy informován o provozu, poruše nebo o problémech VMS. Uživatel může pomocí vzdáleného přístupu provést potřebný úkon okamžitě.  DeLaval VMS je systém, který je dobře chráněný proti poruchám a závadám, přestože se zařízení samo nemůže opravit. Pokud uživatel tato výstražná upozornění ignoruje a nebude odpovídajícím způsobem jednat, přepne se VMS pro zajištění bezpečnosti zvířete, produkce vlastní funkce do manuálního pracovního režimu. Také o tomto přepnutí odesílá systém VMS uživateli hlášení.

Spolehlivý provoz VMS vyžaduje denní a týdenní rutinní úkony řádné údržby a mytí systému. Důležitou a základní pracovní rutinou je včasná výměna pryžových hadic, návleček, doplnění mycích prostředků na vemena a kontrola stavu klíčových komponent, jako je např. rameno robota. Farmář by měl do robota vložit určité informace, aby podpořil jeho přesnou funkci: například po každém naplnění zásobníku na koncentrovaná krmiva je důležitá následná kalibrace množství tohoto krmiva. 

Provoz systému DeLaval VMS nebo jakéhokoliv jiného systému dojicího robota je založen na optimálně vyvážené vzájemné interakci mezi robotem a uživatelem, který provádí vrcholnou kontrolu.
Pokud uživatel zachází s dojicím robotem VMS s maximální pečlivostí, zajistí si dlouhodobě spolehlivý, přesný a ekonomický provoz, jehož výsledkem jsou šťastné a zdravé krávy s vysokou produkcí mléka.

 

DelPro_focus on screen (3).jpg

VMS nemůže fungovat bez lidské kontroly

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy