Systém robotického dojení DeLaval VMS je v kurzu

Dnes již asi nikoho nepřekvapí informace, že stejně jako v ostatních oborech zemědělství, tak i chov dojných krav a systém dojení prochází procesem robotizace. Firma DeLaval zaznamenala v minulých letech výrazné zvýšení poptávky po robotických systémech pro chov dojnic nejen u soukromých zemědělců, ale vzhledem k nedostatku spolehlivé pracovní síly také u větších farem. Počet objednaných robotů VMS V300 se v roce 2020 zastavil na rekordním čísle 37 a rozšířil celkový počet prodaných robotických systémů DeLaval VMS na 109 kusů.


Robotická stáj s volným pohybem dojnic pro 130 ks. Současná průměrná užitkovost 32,5 kg/dojnici.

Klademe velký důraz na řešení, která minimalizují potřebu lidské práce. Chov dojnic se samozřejmě bez lidské práce neobejde, ale je možné veškeré pracovní úkony maximálně zefektivnit. Nároky na pracovní sílu v chovu dojnic jsou velmi specifické. Současná situace na trhu práce je v tomto ohledu tristní, a vzhledem k „popularitě“ zemědělství ve společnosti se nedá očekávat, že se v budoucnu výrazně zlepší. Bohužel je smutnou pravdou, že i v případě velké krize na pracovním trhu, budou do zemědělství obecně, ale zejména do chovu dojnic, směřovat zejména lidé, kteří již nenajdou uplatnění v jiných oborech.  Na větších farmách, které jsou založeny na práci zaměstnanců, se tak bude problém s pracovní silou nadále prohlubovat.
V porovnání s předešlými lety jsme zaznamenali výrazně vyšší zájem zákazníků z větších farem o robotické dojení, lépe řečeno o robotické stáje. Řeknete si, že robotická stáj a robotické dojení je jedno a totéž? Pouze zdánlivě! Zatím co robotické dojení (dojírna) řeší pouze vlastní proces dojení bez další změny v chovu dojnic a mnohdy přináší jen minimální úsporu pracovní síly za poměrně vysokých investičních a provozních nákladů, u robotické stáje dochází k celkové změně chovu dojnic, způsobu péče a ošetřování zvířat. 

 
Robotická stáj s řízeným pohybem pro 280ks dojnic. Současná průměrná užitkovost 33kg/dojnici po 2,5 měsících provozu.

Změna spočívá v interakci člověka se zvířaty, která je omezena pouze na nejnutnější zoo-veterinární úkony a minimalizují se tak zásahy člověka ve stádě. Takto chovaná zvířata ve většině případů podléhají méně stresu a žijí v rámci skupiny naprosto přirozeným hierarchickým způsobem života. Četnost dojení je také vyšší než u dojíren obecně. Odpadají každodenní přesuny a několikahodinový pobyt zvířat na dojírně. Robotická stáj také umožňuje robotizaci dalších prvků péče o zvířata jako je robotické podávání objemných krmiv, koncentrovaných krmných směsí, odkliz hnoje, preventivní péče o paznehty atd. Ne vždy lze dosáhnout stejné úrovně robotizace a welfare na konvenčních stájích, byť s robotickou dojírnou, jako na robotických stájích. Robotická stáj také nemusí nutně znamenat novou stáj. Za určitých podmínek a do určitého stupně se dají na robotické stáje rekonstruovat i stáje postavené v době nedávno minulé.

 
Studie řešení pastevního odchovu. Současná užitkovost  32,7 kg/dojnici.

DeLaval nabízí širokou škálu variant řešení podle velikosti stáda a požadavků majitele farmy. Je zcela na volbě našich zákazníků, jestli se rozhodnou pro volný způsob pohybu dojnic ve stáji, nebo budou preferovat řízený pohyb dojnic. Oba systémy fungují velmi spolehlivě, nicméně je potřeba se důkladně seznámit se specifiky každého ze způsobů chovu. Na prvním místě jsou při hledání vhodných řešení vždy požadavky zvířat. Již dnes jsou v provozu i v České republice stáje s technologií DeLaval pro 50kusů, ale i pro 400 kusů dojnic. Právě probíhá stavba a instalace robotických stájí pro 485, respektive pro 500 kusů dojnic. Pracujeme na projektové dokumentaci pro robotickou stáj, která bude mít kapacitu 640 produkčních krav. Více než polovina z počtu objednaných robotů DeLaval VMS V300 v roce 2020 jsou určeny pro středně velké a větší farmy. Stejně tak farmy, které se zabývají ekologickým způsobem chovu s velkým podílem pastevního odchovu, patří mezi naše spokojené zákazníky.
DeLaval řešení zahrnuje také následnou péči o naše zákazníky. DeLaval spolupracuje s autorizovanými servisními organizacemi, které svou obchodní a servisní činností pokrývají celou Českou i Slovenskou republiku. Klíčem ke spolehlivé činnosti robotických zařízení je pečlivě vypracovaný program preventivní údržby Inservice All inclusive, který našim zákazníkům nabízíme. Dlouhodobě udržitelný způsob výroby mléka je pro nás klíčovým parametrem.   

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy