Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V tomto prohlášení se popisuje, kdy, jak a za jakým účelem společnost DeLaval zpracovává (např. shromažďuje, generuje, uchovává, používá a zveřejňuje) vaše údaje ve spojení s webem DeLaval.com a souvisejícími webovými stránkami (dále jen souhrnně webové stránky).

Kategorie údajů

Ve spojení s webovými stránkami mohou být společností DeLaval zpracovávány následující kategorie s vámi souvisejících údajů:

(a)                     Údaje, které jsou automaticky shromažďovány v souvislosti se zařízením a prohlížečem, který používáte k přístupu na webové stránky (např. IP adresa, identifikátory cookie, typ zařízení a druh prohlížeče) a v souvislosti s vaším prohlížením (např. jaké stránky navštěvujete).

(b)                    Údaje, které jsou vámi dobrovolně odeslány v okamžiku přihlášení k odběru novinek a kampaní, zasílání zpráv prostřednictvím kontaktních formulářů či vyplnění jiných formulářů na webových stránkách.

Účel zpracování dat

S vámi související údaje, které jsou shromažďovány nebo generovány společností DeLaval ve spojení s webovými stránkami, mohou být použity k administraci a provozu webových stránek, ke sledování a analýze používání webových stránek, k optimalizaci funkcí a obsahu webových stránek a k dalšímu rozvoji webových stránek. Údaje, které odešlete prostřednictvím webových formulářů, budou zpracovány za účely souvisejícími s příslušnými formuláři (např. přihlášení do určité kampaně nebo zaslání novinek).

Přečtěte si část „Služby třetích stran“ níže. Naleznete zde popis, jak a za jakým účelem ukládají třetí strany soubory cookie a zpracovávají údaje související s vámi ve spojení s webovými stránkami.

Příjemci

Údaje, které jsou shromažďovány nebo generovány společností DeLaval ve spojení s webovými stránkami, mohou být z výše uvedených důvodů zveřejněny jakémukoli subjektu skupiny DeLaval (DeLaval Holding AB a jakékoli osobě přímo či nepřímo řízené DeLaval Holding AB). Společnost DeLaval je dále oprávněna pro výše uvedené účely využívat poskytovatele služeb k výkonu jistých činností jménem společnosti DeLaval (např. uchovávání údajů). Takoví poskytovatelé služeb mohou mít pro tyto účely přístup k údajům. V takovém případě společnost DeLaval zajistí ochranu údajů poskytovateli služeb a ochranu proti zneužití údajů. Budete-li požadovat informace o poskytovatelích služeb, kteří mají přístup k vašim údajům, shromažďovaným nebo generovaným společností DeLaval, a za jakým účelem mají tito poskytovatelé k těmto údajům přístup, kontaktujte skupinu DeLaval dle sekce „Další informace“ uvedené níže.

Kromě případů uvedených výše jsou údaje shromažďované nebo generované společností DeLaval ve spojení s webovými stránkami sdíleny pouze v souhrnné/anonymní formě (jména osob, názvy právních subjektů, farem atd. budou odstraněny nebo nahrazeny anonymními nebo smyšlenými identifikátory).

Přečtěte si část „Služby třetích stran“ níže. Naleznete zde popis, jak a za jakým účelem ukládají třetí strany soubory cookie a zpracovávají údaje související s vámi ve spojení s webovými stránkami.

Souhlas a právní základ

Odesláním údajů prostřednictvím webového formuláře vyjadřujete svůj souhlas s využitím takových údajů pro účely související s daným formulářem. Jsou-li s vámi související údaje použity bez poskytnutí vašeho souhlasu skupině DeLaval, právním základem pro zpracování údajů je fakt, že zpracování je nezbytné z legitimních důvodů (výše uvedené účely) společnosti DeLaval, které dle principu vyvážených zájmů nepřekročí vaše zájmy a základní práva a svobody. Určité zpracování s vámi souvisejících údajů může být nezbytné ke splnění zákonných povinností.

Uchovávání a zabezpečení

Údaje související s vámi, které jsou shromažďovány nebo generovány skupinou DeLaval ve spojení s webovými stránkami, nebudou uchovávány delší dobu, než je nutné pro výše uvedené účely zpracování. Společnost DeLaval (popř. její poskytovatelé služeb) přijala fyzická, technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající rizikům vyvolaným zpracováváním a povahou údajů. Taková opatření jsou implementována za účelem: (a) zajištění, aby k údajům měl přístup pouze oprávněný personál; (b) zajištění, aby nedošlo k autorizaci přístupu k datům jiným personálem, než který tento přístup požaduje; (c) zajištění, aby se na takový personál vztahovaly příslušné povinnosti k uchování dat v tajnosti; a (d) ochrany dat proti neoprávněnému zveřejnění a přístupu a náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě a modifikaci.

Údaje související s vámi, které jsou shromažďovány nebo generovány skupinou DeLaval ve spojení s webovými stránkami, budou uchovávány v Evropské unii, mohou však být převedeny z výše uvedených důvodů a s výše uvedenými omezeními na jiné místo, ze kterého máte přístup na webové stránky, kde je situována skupina DeLaval Group a kde mají poskytovatelé služeb DeLaval své provozovny. Budou-li v jakémkoli jiném případě, kdy je to nezbytné pro výkon vámi vyžádaných služeb, údaje převedeny z Evropské unie nebo jiných zemí a území, kde se Komise EU rozhodla zajistit adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, do země nebo na území, které nezajišťuje takovou úroveň ochrany, zajistí skupina DeLaval příslušná ochranná opatření tak, aby byly údaje dostatečně chráněny (např. „Standardní smluvní doložky“ obsažené v příloze Nařízení Komise EU 2010/87/EC z 5. února 2010). Budete-li vyžadovat informace, do jakých zemí a území jsou údaje přenášeny a jaká bezpečnostní opatření byla přijata, kontaktujte společnost DeLaval dle níže uvedené části „Další informace“.

Služby třetích stran

Ve spojení s webovými stránkami jsou služby třetích stran popsané níže využívány k shromažďování statistik a zajištění cílených reklam. Příslušní poskytovatelé služeb jsou oprávněni shromažďovat údaje související s vámi pro účely poskytování služeb skupině DeLaval. Přístup ke statistikám v souhrnné formě však má pouze společnost DeLaval.

K zajištění cílené reklamy se využívá AdRoll (https://www.adroll.com). AdRoll využívá soubory cookie, sledovací pixely a další technologie k sledování chování návštěvníka. Informace jsou zpracovávány společností AdRoll Advertising Limited za účelem poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní. Přečtěte si Zásady ochrany soukromí AdRoll (https://www.adroll.com/about/privacy) a zjistěte, jak a pro jaké účely AdRoll Advertising Limited zpracovává s vámi související údaje. Odhlásit z cílených reklam AdRoll se můžete kliknutím na modrou ikonu, která se běžně zobrazuje v rohu reklam AdRoll nebo kliknutím sem [LINK TO: https://app.adroll.com/optout/safari]. Z cílených reklam se můžete také odhlásit prostřednictvím odhlašovacích nástrojů od Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) nebo Network Advertising Initiative (NAI)(http://www.networkadvertising.org/choices/)

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) se využívá k analýze používání webových stránek uživateli. Google Analytics využívá soubory cookie k sledování chování návštěvníků. Informace zpracovává společnost Google Inc. za účelem sestavení statistických zpráv aktivity na webových stránkách a poskytnutí těchto zpráv společnosti DeLaval (zprávy jsou využívány společností DeLaval pro výše popsané účely). Přečtěte si Zásady ochrany soukromí Google (https://www.google.com/policies/privacy/) a zjistěte, jak a pro jaké účely Google Inc. zpracovává s vámi související údaje. Chcete-li se odhlásit z Google Analytics, přejděte na odhlašovací stránku Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainstalujte doplněk pro váš prohlížeč.

Služba Conversion Tracking Pixel od Facebooku se používá ke sledování účinnosti reklam na Facebooku. Facebook Inc. používá soubory cookie, sledovací pixely a související technologie ke sledování aktivit návštěvníků poté, co byli přesměrováni na webovou stránku kliknutím na reklamu na Facebooku. Informace zpracovává společnost Facebook Inc. za účelem sestavení statistických zpráv účinnosti reklam na Facebooku a poskytnutí těchto zpráv společnosti DeLaval (zprávy využívá společnost DeLaval pro výše popsané účely). Přečtěte si Zásady ochrany soukromí Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/) a zjistěte, jak a pro jaké účely Facebook Inc. zpracovává s vámi související údaje. Chcete-li se ze služby Conversion Tracking Pixel odhlásit, navštivte odhlašovací stránku Facebooku (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) a dále postupujte dle pokynů.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) se používá k získávání informací o tom, jak se návštěvníci chovají na webových stránkách. CrazyEgg shromažďuje údaje v souvislosti se zařízením a prohlížečem, který využíváte k přístupu na webové stránky. Informace zpracovává společnost Crazy Egg Inc. za účelem sestavení zpráv o kolektivním chování návštěvníků na webových stránkách a poskytnutí těchto zpráv společnosti DeLaval (zprávy jsou využívány společností DeLaval pro výše popsané účely). Přečtěte si Zásady ochrany soukromí Crazy Egg (https://www.crazyegg.com/privacy) a zjistěte, jak a pro jaké účely Crazy Egg Inc. zpracovává s vámi související údaje. Chcete-li se ze služby Crazy Egg, navštivte stránku Crazy Egg  (https://www.crazyegg.com/opt-out) a řiďte se příslušnými pokyny.

Další informace

S ohledem na omezení dle platných právních předpisů máte právo požadovat informace o zpracovávání vašich údajů společností DeLaval, právo na přístup k těmto údajům (ve strukturovaném, běžně používaném, počítačem čitelném formátu s právem postoupit tato data) a požadovat po společnosti DeLaval opravu, doplnění, aktualizování, uzamčení či smazání vašich údajů, které jsou nepřesné, neúplné, matoucí, zastaralé nebo protiprávní. Kromě toho máte i právo vznést námitku z opodstatněných důvodů na zpracovávání vašich osobních dat (zejména v případě oprávněnosti takto činit dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů) a odvolat jakýkoli váš souhlas poskytnutý ve vztahu ke zpracování takových dat, byť pouze s budoucím účinkem. Máte-li zato, že zpracovávání osobních údajů týkajících se vaší osoby porušuje příslušné právní předpisy, jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Žádosti související se zpracováním údajů týkajících se vaší osoby společností DeLaval lze podat u DeLaval na adrese uvedené níže (k rukám: „Úředníka pro ochranu osobních údajů“).

Data Controller and Data Protection Officer

DeLaval International AB (corporate registration number 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Švédsko) je „kontrolor“ dat zpracovávaných společností DeLaval ve spojení s webovými stránkami

Chcete-li kontaktovat úředníka ochrany údajů společnosti DeLaval International AB, zašlete dopis na výše uvedenou adresu s doručením k rukám: „Data Protection Officer“

Aktualizace tohoto prohlášení

V budoucnu mohou být na webové stránky přidávány další funkce. Společnost DeLaval aktualizuje toto prohlášení za účelem popisu, jak a pro jaké účely DeLaval zpracovává data ve spojení s těmito novými funkcemi. Společnost DeLaval je také oprávněna upravit toto prohlášení za účelem popisu dodatečného rozsahu nebo dodatečných účelů zpracovávání dat ve spojení s webovými stránkami.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy