Kas sa võiksid teenida rohkem raha kauem elavate lehmadega?

Pikaealisus on olnud üldtuntud mõiste juba mõnda aega, nii kaua, et võib-olla selle tähendus on nüüdseks veidi ähmastunud. Pidades lehmi kauem, neid lihtsalt mitte praakides, see on lihtsam ülesanne, kuid hoides lehmi karjas nii kaua kui võimalik ja seejuures hea tervise juures, tootlikuna ja kasumlikuna, mis on kõige tähtsam, see on juba midagi muud.

Aja jooksul tehtud uuringud (nt Ranasinghe jt, 2010) näitavad, et paljudel lehmadel esineb anöstrust ehk vaikset indlemist. Mis iganes seda põhjustab, üks tõsiasi on kindel, lehma karjas hoidmiseks peab loom tiinestuma. Tänasel päeval eemaldatakse enneaegselt karjast liiga palju lehmi nn sigivusprobleemide tõttu.Lehmi ei eemaldata karjast sigivusprobleemide tõttu, vaid seetõttu, et me ei suuda korralikult sigivust hallata. Edukas sigimine oleneb sobivate lehmade õigeaegsest seemendamisest. Olenemata sellest, kas olete farmis kohapeal või eemal, on olulise tähtsusega tuvastada, millised lehmad peaksid olema tiined, kuid tegelikult ei ole.Kui meie eesmärgiks on vähendada lehmade tahtmatut praakimist nn sigivusprobleemide tõttu, on mõistlik alustada vastuse leidmisest küsimusele, millistele lehmadele me keskendume ja millal.

Joonis 1.   DelPro karja sigimisdiagramm, mis näitab erinevate sigimisseisunditega lehmi

 

 Diagrammil lehmade andmete värvimine vastavalt sigimisseisundile aitab sellele fokusseerida. Karja sigimisdiagrammi (joonis 1) märkeruutudelt kiire märgistuse eemaldamise võimalus aitab teil kergesti eemaldada lehmad, kes ei kuulu teid huvitavasse gruppi. Kinni, tiined, seemendatud, poeginud ja praagitud lehmad, kellele kehtib rakendunud tiinestuskeeld, saab kõik diagrammilt eemaldada, jättes alles ainult lehmad, kes on mittetiined (punasega ▲).

Soovime kasutada tiinust, et välistada lehmi meid huvitavast grupist, on oluline teada sigimisseisundit. Kui mõni lehm on tiinestunud või on kinnitatud mittetiinus pärast tiinuse kontrollimise negatiivset tulemust, lisatakse vastav loom uuesti mittetiinete loomade gruppi. Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager ja rakenduse DelPro Companion kaudu on teil juurdepääs sigimishoiatuste vaikearuannetele, nagu näiteks seemendamise tähtaeg, mis on mõeldud lehmade andmete näitamiseks, kes peaksid tiinestuma. DelPros saab samuti automatiseerida veterinaari visiitideks ettevalmistumist selliselt, et kõik tiinuse kontrollimise tähtajaga lehmad või liiga pikalt mittetiined lehmad lisatakse vastavale visiidile õigel ajal (käsitleme seda teemat hiljem).

Niisiis, mida teha mittetiinete lehmadega? On ütlematagi selge, et eesmärk on need loomad seemendada ja seda tuleb teha õigel ajal. Toimingute määramine tuleb kasuks, näiteks võimalus seemendada iga lehma pärast poegimisjärgset ooteperioodi 21. päeva. See tähendab, et meil on inna kindlaks tegemiseks selgelt määratletud lehmade grupp, kas manuaalselt diagrammi kohandamise või käitumise analüüsi abil (joonis 2) või piima progesteroonitaseme abil (joonis 3) ning võttes arvesse, et üksnes vaatluse abil vaikse indlemise tuvastamine oleks suur väljakutse.

Joonis 2.   DelPro abil aktiivse indlemise jälgimine

 

Joonis 3.   DelPro koos Herd Navigatoriga mõõdetud progesteroonitasemega

Isegi pärast intensiivse inna tuvastamist ja lehmade andmete ülevaadet, keda ei ole seemendatud 21 päeva pärast poegimisjärgset ooteperioodi, esinevad loomad, keda ei ole endiselt seemendatud. Neil on tõenäoliselt anöstrus või muu sigimis- või tervisehäire. Need on just täpselt need lehmad, keda soovime tuvastada. Sellised mittetoimivad lehmad muutuvad enneaegselt karjast eemaldatavateks loomadeks tulenevalt nn sigivusprobleemidest. Meie väljakutseks on saada lehm uuesti innatsüklisse ja vältida selle karjast eemaldamist eelneval põhjusel.

 DelPro aruannete ülesehitus võimaldab teil näha loendit kõigist lehmadest, kes on endiselt mittetiined pärast teie seatud sigimiseesmärki. Kui lisate neisse aruannetesse kohandatavad standardsed tegevuskorrad, saab aruannetest teavet mitte ainult lehmade, vaid ka teie soovitud tegevussuuna kohta. Samu aruannete filtreid saab kasutada lehmadele järgmise veterinaari visiidi automaatseks määramiseks, kusjuures tähelepanu vajavate lehmade andmed esitatakse õigel ajal automaatselt veterinaarile. Veterinaari visiidi tulemuseks võib olla näiteks, et lehm on terve, kuid vajab vaid veidi rohkem aega, või vajalik on muu meditsiiniline sekkumine. Asjakohased tervise ja inna sünkroniseerimise tugimoodulid aitavad jälgida mistahes soovitatavaid tegevusi ja teie veterinaari määratud ravikuure viisil, mis võimaldab täpsemat ülevaadet vastavatest lehmadest, vältides nende karjast liiga varast eemaldamist nn viljakusprobleemide tõttu.

Pikaealisus ei tähenda ainult lehmade pikaajalisemat pidamist, vaid lehmade viljaka eluea pikendamist teie karjas, omades ülevaadet õigetest lehmadest ja võttes õigeaegselt küllaldasi meetmeid, mis toob loodetavasti kaasa paremad võimalused lehmade seemendamiseks, tiinuste arvu suurenemise ja lõpptulemusena vähem praakimisi. Õige kasutamise korral aitab DelPro kõiki selleks vajalikke töid lihtsustada.

 

 Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada, and K. Koike. 2010. Silent ovulation, based on walking activity and milk progesterone concentrations, in Holstein cows housed in a free-stall barn. Theriogenology 73:942–949

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks