DeLaval.com Eraelu puutumatus

See teatis kirjeldab, millal, kuidas ja mis eesmärkidel töötleb (nt kogub, genereerib, hoiab, kasutab ja avaldab) DeLaval.com teid käsitlevaid andmeid, mis on seotud saidiga DeLaval.com ja veebisaitidega (edaspidi ühiselt "veebisaidid").

Vt avaldust Saidi DeLaval.com küpsised, milles sisaldub teave selle kohta, millal, kus ja mis eesmärkidel kasutatakse küpsiseid seoses veebisaitidega.

Andmekategooriad

DeLaval võib seoses veebisaitidega töödelda järgmisi teid käsitlevaid andmekategooriaid:

(a) Automaatselt kogutavad andmed, mis puudutavad teie seadet ja brauserit ning mida te kasutate veebisaidile juurdepääsu saamiseks (nt IP-aadress, küpsiste identifikaatorid, seadme tüüp ja brauseri tüüp) ja sirvimistegevust (nt milliseid lehekülgi te külastate).

(b) Teie poolt vabatahtlikult esitatud andmed, kui registreerusite uudiskirjade saamiseks ja kampaaniates osalemiseks, saatsite kontaktvormide kaudu teateid või täitsite teisi veebivorme veebisaitidel.

Töötlemise eesmärk

Teid käsitlevaid andmeid, mida DeLavali kogub või genereerib seoses veebisaitidega, võidakse kasutada veebisaitide haldamiseks ja opereerimiseks, veebisaitide kasutuse jälgimiseks ja analüüsimiseks, veebisaitide funktsionaalsuse ja sisu optimeerimiseks ja veebisaitide edasiseks arendamiseks. Teie poolt veebisaitidel veebivormides esitatud andmeid töödeldakse eesmärkidel, mis on määratletud vastavatel vormidel (nt konkreetses kampaanias osalemiseks või uudislehtede saatmiseks).

Vt allpool jaotisest "Kolmanda osapoole teenused" kirjeldust selle kohta, kuidas ja mis eesmärkidel töötlevad kolmandad osapooled teid käsitlevaid andmeid seoses veebisaitidega.

Vastuvõtjad

Andmeid, mida DeLaval kogub ja genereerib seoses veebisaitidega, võidakse eespool nimetatud eesmärkidel avaldada ja töötlemiseks edastada DeLaval Groupi mis tahes üksusele (ettevõttele DeLaval Holding AB ja igale üksusele, mida otseselt või kaudselt kontrollib DeLaval Holding AB). Peale selle võib DeLaval eespool nimetatud eesmärkidel kasutada teenusepakkujaid. kes teostavad DeLavali nimel teatud tegevusi (näiteks andmete talletamine). On võimalik, et sellistel teenusepakkujatel on nimetatud eesmärkidel juurdepääs andmetele, millisel juhul võtab DeLaval meetmeid, tagamaks et teenusepakkujad kaitsevad andmeid ning ei kasuta neid muudel eesmärkidel. Võtke ühendust DeLavaliga, nagu on sätestatud jaotises “Täiendav teave” allpool, et selgitada välja, millistel teenusepakkujatel, kui üldse, on juurdepääs teid käsitlevatele DeLavali poolt kogutud või genereeritud andmetele ja millistel eesmärkidel saavad teenusepakkujad nendele juurdepääsu.

Välja arvatud eespool sätestatud juhtudel, jagatakse DeLavali poolt veebisaitidega seoses kogutud ja genereeritud andmeid koondatud/anonüümsel kujul (üksikisikute nimed, õigussubjektid, farmid jne eemaldatakse või asendatakse anonüümsete või fiktiivsete identifikaatoritega).

Vt allpool jaotisest "Kolmanda osapoole teenused" kirjeldust selle kohta, kuidas ja mis eesmärkidel töötlevad kolmandad osapooled teid käsitlevaid andmeid seoses veebisaitidega.

Nõusolek ja õiguslik alus

Esitades andmeid veebisaitide veebivormidel, nõustute te kasutama selliseid andmeid kooskõlas selles vormis määratletud eesmärkidega. Kui teid käsitlevaid andmeid kasutatakse ilma teie nõusolekuta, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks see, et töötlemine on vajalik (eespool määratletud eesmärkidel), DeLavali õigustatud huvide elluviimiseks, kusjuures lähtuvalt huvide tasakaalust ei pea DeLaval seda teie põhiõiguste ja -vabaduste kõrvale jätmiseks. Võimalik, et seadusjärgsete kohustuste täitmiseks on vajalik ka teie isikuandmete teatav töötlemine.

Säilitamine ja turvalisus

Teid käsitlevaid andmeid, mida DeLaval on kogunud või genereerinud seoses veebisaitidega, ei hoita pikema ajavahemiku vältel, kui see on põhjendatult vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.. DeLavaI (või, kui see on kohaldatav, tema teenusepakkujad) on rakendanud füüsilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada turvatase, mis vastab töötlemisel tekkivatele riskidele ja andmete olemusele. Selliseid meetmeid rakendatakse, et: (a) tagada ainult volitatud töötajate juurdepääs andmetele; (b) tagada, et andmetele saavad juurdepääsu ainult need töötajad, kes seda vajavad; (c) tagada, et sellised volitatud töötajad alluvad vastavatele kohustustele, et säilitada andmete konfidentsiaalsus; ja (d) kaitsta andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, juhusliku kadumise või loata avalikustamise, muutmise ja neile juurdepääsu eest.

Teid käsitlevaid andmeid, mida DeLaval on kogunud või genereerinud seoses veebisaitidega, hoitakse peamiselt Euroopa Liidus, kuid neid võidakse eelnimetatud eesmärkidel ja piirangute kohaselt edastada mis tahes asukohta, kus te veebisaite kasutate, kus on DeLaval Groupi asukoht või kus DeLavali teenusepakkujad tegutsevad. Mis tahes muudel juhtudel, kui see ei ole vajalik teie poolt tellitud teenuste toimivuseks, edastatakse andmed Euroopa Liidust või teistest riikidest ja teistelt territooriumitelt, kus EL-i komisjoni hinnangul on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase, riiki või territooriumile, kus ei ole tagatud selline andmekaitse tase, rakendab DeLaval täiendavaid asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kindlustada piisav andmekaitse tase (vt näiteks jaotist “Lepingu tüüptingimused” EL-i komisjoni 5. veebruari 2010. aasta otsuses 2010/87/EÜ). Võtke ühendust DeLavaliga, nagu on sätestatud jaotises “Täiendav teave” allpool, et selgitada välja, millistele riikidele ja territooriumitele neid andmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid on rakendatud.

Kolmanda osapoole teenused

Seoses veebisaitidega kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks ja sihitud reklaamide esitamiseks allpool nimetatud kolmanda osapoole teenuseid.. Vastavad teenusepakkujad võivad koguda teid käsitlevaid andmeid DeLavalile teenuse osutamise eesmärgil. DeLaval saab siiski juurdepääsu ainult statistiliste koondandmete.

Sihitud reklaamide esitamiseks kasutatakse AdRolli (https://www.adroll.com). AdRoll kasutab küpsiseid, jälgimise piksleid ja seotud tehnoloogiaid, et jälgida külastajate käitumist.. Andmeid töötleb AdRoll Advertising Limited, et näidata teile asjakohaseid reklaame. Vt AdRolli teenuste isikuandmete kaitset puudutavat teatist (https://www.adroll.com/about/privacy), et selgitada välja, kuidas ja mis eesmärkidel võib AdRoll Advertising Limited teid käsitlevaid andmeid töödelda. Te võite AdRolli sihitud reklaamidest loobuda, klõpsates sinist ikooni, mis tavaliselt kuvatakse AdRolli reklaamide nurgas, või klõpsates siin. Saate ka sihitud reklaamidest loobuda, kasutades loobumistööriistu, mida pakuvad organisatsioonid Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) või Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Teenust Google Analytics (http://www.google.com/analytics) kasutatakse, et analüüsida, kuidas külastajad veebisaite kasutavad. Google Analytics kasutab külastajate käitumise jälgimiseks küpsiseid. Seda teavet töötleb Google Inc., et koostada statistilisi aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ja esitada selliseid aruandeid DeLavalile (mida kasutatakse DeLavali poolt eelpool kirjeldatud eesmärkidel). Vt Google'i puutumatusnorme https://www.google.com/policies/privacy/), et selgitada välja, kuidas ja mis eesmärkidel võib Google Inc. teid käsitlevaid andmeid töödelda. Teenusest Google Analytics loobumiseks külastage Google Analyticsi loobumislehte (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ja installige lisandmoodul oma brauseri jaoks.

Facebooki vestluste jälgimise piksli teenust kasutatakse selleks, et jälgida Facebooki reklaamide mõju. Facebook Inc. kasutab küpsiseid, jälgimise piksleid ja seotud tehnoloogiaid, et jälgida külastajate tegevusi, kui nad suunatakse ümber veebisaidile pärast Facebooki reklaami klõpsamist. Seda teavet töötleb Facebook Inc., et koostada statistilisi aruandeid Facebooki reklaamide mõju kohta ja esitada selliseid aruandeid DeLavalile (mida kasutatakse DeLavali poolt eelpool kirjeldatud eesmärkidel). Vt Facebooki puutumatusnorme (https://www.facebook.com/about/privacy/), et selgitada välja, kuidas ja mis eesmärkidel võib Facebook Inc. teid käsitlevaid andmeid töödelda. Vestluste jälgimise piksli teenusest loobumiseks külastage Facebooki loobumislehte (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) ja järgige juhiseid.

Crazy Eggi (https://www.crazyegg.com) kasutatakse, et hankida teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaitidega suhtlevad. CrazyEgg kogub teie seadet ja brauserit puudutavaid andmeid, mida te kasutate veebisaidile juurdepääsu saamiseks. Seda teavet töötleb Crazy Egg, Inc, et koostada statistilisi aruandeid külastajate kollektiivse käitumise kohtai veebisaitidel ja esitada selliseid aruandeid DeLavalile (mida kasutatakse DeLavali poolt eelpool kirjeldatud eesmärkidel). Vt Crazy Eggi puutumatusnorme https://www.crazyegg.com/privacy/), et selgitada välja, kuidas ja mis eesmärkidel võib Crazy Egg, Inc. teid käsitlevaid andmeid töödelda. Crazy Eggi teenusest loobumiseks külastage Crazy Eggi loobumislehte (https://www.crazyegg.com/opt-out) ja järgige juhiseid.

Lisateave

Vastavalt kohaldatavates õigusnormides sätestatud piirangutele on teil õigus küsida DeLavalilt teavet teid käsitlevate andmete töötlemise kohta, saada juurdepääsu sellistele andmetele (struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, õigusega selliste andmete edastamiseks) ja paluda DeLavalilt selliste teid käsitlevate andmete korrigeerimist, täiendamist, värskendamist, lukustamist või kustutamist, mis on ebatäpsed, ebatäielikud, ebamäärased, aegunud või keelatud. Teil on ka õigus, seaduslikel alustel, esitada vastuväiteid teid käsitlevate andmete töötlemise kohta (eelkõige, kui selleks annavad õiguse kohaldatavad andmekaitse alased õigusaktid) ja võtta tagasi, ainult edasiulatuva mõjuga, teie poolt selliseks andmetöötluseks antud mis tahes nõusoleku. Kui te arvate, et teid käsitlevate isikuandmete töötlemine on vastuolus kohaldatavate õigusaktidega, võite esitada kaebuse ka asjaomasele järelevalveasutusele.

Taotlused täiendava teabe saamiseks teid käsitlevate andmete töötlemise kohta võib DeLavalile saata alltoodud aadressil (saaja: “andmekaitseinspektor”).

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

DeLaval International AB (ettevõtte registreerimisnumber 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Rootsi) on nende andmete “vastutav töötleja”, mida töödeldakse DeLavali poolt seoses veebisaitidega.

Ettevõtte DeLaval International AB andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks saatke kiri ülaltoodud aadressil, saaja: “andmekaitseametnik”.

Käesoleva avalduse värskendused

On võimalik, et tulevikus lisatakse veebisaitidele täiendavaid funktsioone. DeLavaI värskendab seda avaldust, et kirjeldada, kuidas ja millistel eesmärkidel töötleb DeLavaI andmeid seoses selliste uute funktsioonidega. DeLavaI võib värskendada seda avaldust ka selleks, et kirjeldada veebisaitidega seotud andmetöötluse täiendavat ulatust või eesmärke.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks