Lær mere om fodring

Udnyt dit potentiale

Fodring udgør en væsentlig del af de omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. Vi vil gerne give dig muligheden for at fodre dine dyr på en omkostningseffektiv måde. Find ud af hvordan du kan træffe beslutninger, der resulterer i en bedre fodereffektivitet med DeLaval DelPro.

Foderstrategien - fra kælvning til goldning med DeLaval DelPro™

Dine køers behov ændrer sig gennem de forskellige laktationsstadier. DelPro giver dig mulighed for at oprette en kontrolleret strategi og implementere den på baggrund af laktationsdage, produktionsniveau, gruppe- eller laktationsnummer. DelPro sørger for, at du enkelt, sikkert og nøjagtigt kan justere foderet ifølge ændringerne. 

Dyrekort

På dyrekortet under fodring (figur 1) finder du de foderrationer, der er tilknyttet dyret. Det er vigtigt at forstå følgende udtryk.


Figur 1: Foderrationens detaljer på dyrekortet i DelPro Farm Manager

  • Ration viser kraftfodermængden for hver ko på daglig basis i kilo
  • Slutmængde viser koens ration om "x" dage (regulering, dage)
  • Før en ko tildeles foder, skal foderet være tilgængeligt (tilgængelig fodermængde øges automatiske gennem døgnet)

Foruden manuel eller en fast foderration, er det muligt at benytte automatiske fodertabeller baseret på individuel mælkeydelse og laktationsstadie. DelPro farm Manager giver dig mulighed for at fodre dyrene automatisk efter forskellige principper:

  • Alder i dage
  • Laktationsdage
  • Topydelse, højeste 7 dages gennemsnitlig
  • Mælkeydelse, gennemsnitlig seneste 7 dagei kg mælk eller kg EKM
  • Dage til kælvning

Fodring efter ydelse

Mens enhedsfodring afhænger af fedtmobilisering, så sigter fodring efter ydelse at give koen de næringsstoffer, som er nødvendige for det aktuelle laktationstrin.

Fodring efter ydelse er almindeligt i lande med intensiv mælkeproduktion,  hvor man tildeler en del af kraftfoder separat og hvor hovedparten af grundrationen er grovfoder som græs- og majsensilage. Fordelene er, at køerne holdes i korrekt huld, og hver ko får en rimelig chance for at vise sit produktionspotentiale. Tilskyndelserne hertil er betydelige. Hver ekstra liter i top laktation kan resultere i højere total ydelse på op til 200 liter mælk pr. laktation. 

Strategien er delt op i forskellige faser i forhold til de forskellige laktationstrin. 

  1. Fodring efter ydelse starter i tidlig laktation (tilpasning og mål se figuren nedenfor). Hver ko, uanset ydelsen, får en minimum kraftfoderration 3-6 uger efter kælvning, og beholder minimum kraftfodermængden op til 100 dage efter kælvning. Det giver alle køer mulighed for at vise deres ydelsespotentiale. Her har du mulighed for at opdage underpræsterende køer.
  2. I den anden fase fodring efter gennemsnitlig mælkeydelse (markeret med 2 lysere blå nuancer i figuren nedenfor). Den starter typisk 60 til 100 dage efter kælvning. Koen fodres efter dens opnåede mælkeproduktion. Sidst i laktationen kan fodringen strategisk trappes ned med fodertabellen "dage til kælvning". Denne strategi indebærer selvfølgelig også, at hver ko fodres individuelt. På den måde kan man spare på foderet og risikoen for at have køer med for højt huld reduceres. 

DelPro kan hjælpe med hele processen fra kælvning til goldning og igennem goldperioden op til næste kælvning. Det eneste du skal gøre er at sætte din foderstrategi op i DelPro FarmManager.

Schematic overview of a challenge feeding strategy for cows fed an individual based concentrate ration.Figur 2: Skematisk overblik over strategifodring efter mål og ydelse for køer med en individuel foderplan.

Sæt målet i forhold til topydelse i nuværende laktation

I DelPro FarmManager kan du sætte mål for fodring for en periode i forhold til koens nuværende ydelse. Det kan du gøre ved at oprette en fodertabel baseret på topydelsen i starten af laktation. I stedet for som i forrige eksempel, hvor vi benyttede et mål til alle køer, kan vi vurdere den aktuelle topydelse, og hvor den overstiger vores forventninger, øges foderationen for det pågældende dyr. Vi fokuserer på at øge foderrationen til de køer, som yder mere end forventet - det er vist herunder på figur 3 med "Top up". Med den strategi vil vi ikke reducere kraftfodermængden (medmindre du ønsker at gøre det over tid). At reducere kraftfoder tildeling hører til den anden periode - hvor man fodrer til gennemsnitlig mælkeproduktion.

Fra kælvning til kælvning

Køer har forskellige behov i de forskellige laktationstrin, fra kælvning til kælvning. Derfor sørger vi for, at DelPro Farm Managers fodringsmodul dækker de forskellige behov.Ved at kombinere de forskellige fodertabeller gennem laktation kan oversigtsbilledet se ud som på figur 3. I starten af laktation starter vi med fodertabellen "Dage i mælk". Senere i laktationen  går vi over til at fodre efter mål, med en "Topydelse fodertabel". I midten af laktation, skifter vi til en"Gennemsnitlig daglig mælkeydelse sidste 7 dage". Når køerne nærmere sig goldning, kan man reducere kraftfoder til et minimum for at golde køerne naturligt. Til gengæld kan kraftofoder fordelagtig øges i ugerne op til kælvning. Med det kan du  implementere den fodringstrategi som bedst passer din besætning.Combined feed tables to cover your feeding strategy from calving to dry offFigur 3: Kombinerede fodertabeller til at dække foderstrategien fra kælvning til goldning.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser