Turvamääräykset

Sähköaitaus voi tietyissä olosuhteissa muodostaa palovaaran. Se on asennettava niin, että se on turvallinen.

E1. Sähköaitaus on asennettava ja sitä on käytettävä niin, että se ei aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Lisäksi lasten pääsy aidan luo on mahdollisuuksien puitteissa estettävä eikä aitaan saa kohdistua mekaanista rasitusta. Myös ilkivallan mahdollisuus on pyrittävä estämään. Mikäli seuraavat vaatimukset eivät ole ristiriidassa kansallisiin sähköturvallisuusmääräyksiin nähden, ne ovat voimassa sähköaitauksen asennustöiden, järjestelmän laitteiston ja käytön yhteydessä.

E2. Sähköaitaukseen saa syöttää virtaa vain yhdestä sähköaitauslaitteistosta. Yhdestä langasta koostuvaan sähköaitaukseen saa syöttää virtaa vain sähköaitauslaitteiston yhdestä virtapiiristä. Jos sähköaitaus koostuu useista langoista, siihen saa syöttää virtaa sähköaitauslaitteiston eri virtapiiristä edellyttäen, että yhdelle langalle syötetään virtaa vain yhdestä piiristä. 

E3. Kun kaksi erillistä sähköaitausta rakennetaan lähekkäin, aitausten sähkölankojen ja liitäntälankojen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 2 m. Jos tämä välitila halutaan aidata, siihen on käytettävä materiaalia, joka ei ole sähköisesti johtavaa. 

E4. Sähköaitaukseen ei saa sijoittaa sähköistettävää piikkilankaa. Sähköistämätöntä piikkilankaa ei myöskään saa käyttää yhdessä yksi- tai monilankaisen sähköaitauksen kanssa. 

Vihje 
Sähköaitauksen ja toisen sen kanssa rinnakkaissuuntaisen liikkumaesteen välisen vaakasuuntaisen etäisyyden tulee sähköturvallisuusviraston ja maatalousviraston ohjeistuksen ja kohdan E1 sääntöjen mukaisesti olla vähintään 2 metriä. 

E5. Sähköaitaus tai sellaisen osa, joka sijoitsee yleisen tien tai polun varrella, tulee varustaa riittävän tihein välimatkoin varoitusmerkeillä, jotka on sijoitettu tukevasti kiinni tolppiin tai sähköaitauksen aitalankoihin. Varoitusmerkkien tulee olla kooltaan vähintään 200 x 100 mm. Varoitusmerkin pohjavärin tulee olla molemmilla puolilla keltainen. Kilven tekstin tulee olla musta ja joko kuvan E1 symbolin mukainen tai varoituksessa on luettava "VARO – SÄHKÖISTETTY AITA". Tekstin on oltava laadultaan kestävää ja kaikkien kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 25 mm. 

E6. Jos yleinen maantie on pakko ylittää sähköaitauksen metallisilla aitalangoilla tai yhdysjohdoilla, asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava siitä. Kaikissa tapauksissa johtimen ja ajoradan välisen pystysuuntaisen etäisyyden tulee olla vähintään 5 metriä. 

E7. Kohta, jossa sähköaitaus ylittää ratsastustien tai yleisen kulkuväylän, on varustettava sähköistämättömällä portilla tai portailla varustetulla kulkutasolla. Tällaisen ylikulun kohdalla kulkua rajoittavat sähköaitauksen metalliset aitalangat on varustettava kohdan E5 mukaisilla varoitusmerkeillä.

E8. Jos sähköaitaus on pakko avata paikoissa, joihin yleisöllä ei ole pääsyä, asiaan liittyvät osat on tehtävä eristävästä materiaalista tai niiden on oltava sopivalla tavalla eristettyjä sähköaitauksesta. 

E9. Sähköaitauksen metallisia aitalankoja ja yhdysjohtoja ei saa kiinnittää tolppiin, joita käytetään matala- ja korkeajännitteisille ilmajohdoille tai puhelin- tai lennätinjohdoille. Verkkoon liitettyjä sähkölaitteita saa kiinnittää matalajännitejohtojen tolppiin edellyttäen, että asiaan liityvältä sähkölaitokselta, yritykseltä tai valvovalta viranomaiselta saadaan siihen lupa. 

E10. Jos sähköaitaus on asennettava jännitteisen ilmajohdon läheisyyteen, sähköaitauksen metallisen aitalangan tai yhdysjohdon pystysuuntainen etäisyys maasta saa olla enintään 2 m. Tämä etäisyys koskee aitauksen kaikkia kohtia, jotka sijaitsevat suhteessa voimajohdon lähimpiin johtimiin ja aidan ylimmän johtimen pystysuuntaisen etäisyyden tulee olla voimajohdosta vähintään 2 m, jos voimajohdon nimellisjännite on enintään 1 kV. Etäisyyden voimajohtoon tulee olla 15 m kohdissa, joissa voimajohdon nimellisjännite on yli 1 kV. Risteämiskohtia jännitteisten ilmajohtojen kanssa on mahdollisuuksien mukaan aina vältettävä. Jos risteämistä ei voida välttää, se on tehtävä voimajohdon alta ja siihen nähden mahdollisimman suorassa kulmassa. Yllä mainittuja etäisyyksiä on noudatettava. Jos risteämistä jännitteisten ilmajohtojen kanssa ei voida välttää, tästä on ilmoitettava asiaan liittyvälle sähkölaitokselle, yritykselle tai viranomaiselle.

E11. Jos sähköaitauksen metalliset aitalangat tai yhdysjohdot on sijoitettu tietoliikenteelle tarkoitettujen ilmajohtojen lähelle, sähköaitauksen johtimien tai yhdysjohtojen ja tietoliikennejohtimien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 2 m. 

E12. Rakennusten sisällä yli 1 kV jännitteen ylittävä yhdysjohto on varustettava erityiseristeellä johtimen ja rakennuksen maajohdon välisessä osuudessa. Tämä eristys voidaan toteuttaa käyttämällä riittäviä etäisyyksiä tai korkeajännitejohtoja. 

E13. Jos yhdysjohdot on pakko sijoittaa maan alle, on varmistettava jännitteisen johdon ja ympäröivän maan hyvä kosketusvastus esimerkiksi käyttämällä korkeajännitekaapelia tai eristävästä materiaalista tehtyä suojaputkea. Eläinten maahan uppoavien sorkkien ja traktorin pyörien painallus on myös otettava huomioon. 

E14. Jos sähköaitauksen maadoitusjohdin asennetaan rakennuksen läheisyyteen, johtimen ja sähköverkon suojajohtimen ja nollajohdon välisen etäisyyden tulee olla vähintään 10 m. Sähköaitauksen maadoitusjohtimen elektrodi on hyvän kosketuksen varmistamiseksi sijoitettava paikkaan, jossa maa on kosteaa. Elektrodi on painettava maahan vähintään 0,5 metrin syvyyteen, paitsi jos kyseessä on vähäisellä akkuvirralla toimiva aitaus. 

E15. Sähköaidan lankoja ja yhdysjohtoja asennettaessa on vältettävä liitoksia, joissa osallisina ovat galvanoidut/tyypiltään erilaisista materiaaleista koostuvat metallilangat, koska sellaiset tuottavat korroosiota, mikä jonkin ajan kuluessa aiheuttaa kosketusvirheitä erityisesti liitoksen altistuessa kosteudelle. Ennalta ehkäisevin menetelmin on varmistettava, että liitoskohdissa ei synny katkoksia.

 

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: