Sikkerhetsforskrifter

Ved spesielle forhold kan el-gjerde representere en brannfare

E1. El-gjerde skal være så riktig montert og godt vedlikeholdt at det under drift ikke forårsaker fare for personer, dyr eller omgivelser. Så langt de følgende bestemmelser kommer i tillegg til, og ikke i konflikt med, el-tilsynets bestemmelser skal de følges ved installasjon og drift av el-gjerder og gjerdeapparater.

E2. El-gjerder må ikke driftes med mer enn ett gjerdeapparat. Gjerder som består av kun en tråd skal kun driftes via ett av uttakene på gjerdeapparater med flere uttak.
Gjerder bestående av flere tråder kan driftes fra forskjellige uttak forutsatt at kun et uttak blir brukt pr. tråd, og at det ikke er forbindelse mellom trådene.

E3. For to separate el-gjerder skal avstanden mellom gjerdetrådene være minst 2 m. Hvis dette mellomrommet skal avstenges skal det utføres med anordninger som består av et ikke ledende elektrisk materiale.

E4. Piggtråd skal ikke brukes til el-gjerder unntatt som eventuell støtte for elektrisk tråd på avstandsisolator, hvor den elektriske tråden er ment som en ekstra sikkerhet til det ikke elektriske gjerdet, og/eller for videreføring av strøm til et elektrisk gjerde lenger bort. Isolatoren til stømførende tråd skal ikke være festet i piggtråden, den skal være slik konstruert at den strømførende tråden har en avstand på min. 150 mm fra vertikalplanet til det ikke elektriske gjerdet.

E5. Hvert el-gjerde som er satt opp langs offentlig vei eller gangvei, skal merkes med varselskilt. Det skal være trygt fastmontert på stolpe eller på gjerdetråd med maks. mellomrom på 100 m. Varselskiltene skal være minst 210 x 105 mm, og de skal være gule med symbolet for farlig spenning på begge sider, og de skal ha teksten VÆR FORSIKTIG - ELEKTRISK GJERDE!
Symbol og tekst skal være værbestandig. Bokstavene skal være svarte og ha en høyde på minst 25 mm.

E6. Hvis det er nødvendig å krysse en offentlig vei med gjerdetråd skal den ansvarlige myndighet kontaktes. Tråden skal krysse veien i en høyde av minst 5 m.

E7. Der el-gjerde krysser offentlig vei skal det monteres en grind uten strøm. Ved hver slik krysning skal inntilliggende gjerdetråder ha varselskilter som beskrevet i klausul 5.

E8. På andre steder der det er nødvendig med åpning i gjerdet, men som ikke er tilgjengelig for allmennheten, kan åpningen utstyres med et isolert grindhåndtak.

E9. Gjerdetråder og matningsledere skal ikke være i kontakt med metalldeler som ikke tilhører el-gjerdet, f.eks. rekkverk ved bruer eller bygningskonstruksjoner. Gjerdetråder og matningsledere skal festes i isolatorer av elektrisk og mekanisk, pålitelig materiale. Videre skal høyspenttråder og forbindelsesledere holdes i en avstand på minst 3 cm fra bygningsdeler, rør, ledningssystemer o.l., og at indirekte kontakt med brennbare deler i bygning, gjennom spiker eller andre ledende gjenstander, forhindres.
Gjerdetråder og matingsledere skal ikke festes i stolper som brukes for lavspent-, høyspent- eller elefonledninger.
Nettilkoblede el-gjerdeapparater kan festes på stolper som brukes for lavspentledninger forutsatt at tillatelse er gitt fra berørt el-verk.

E10. Hvis el-gjerdet må settes opp i nærheten av en kraftlinje, skal avstanden mellom hver gjerdetråd/-matningsleder og bakken ikke overstige 2 m. Denne avstanden gjelder fra de ytterste av lederene i kraftlinjen, når nominell spenning ikke overstiger 1 kW. Når den nominelle spenningen er over 1 kW gjelder 15 m. Kryssing av kraftlinjer skal unngås hvis mulig, men hvis dette ikke kan unngås skal krysningen gjøres under kraftlinjen og, så langt det er mulig, i rett vinkel mot denne. Avstandene nevnt ovenfor, skal benyttes. Hvis det ikke kan unngås å krysse kraftlinjer, skal det tas kontakt med det berørte el-verk. Instruksjoner for montering og drift av el-gjerde

E11. Der gjerdetråder eller matningsledere er installert i nærheten av luftledning for svakstrøm, skal avstanden mellom hver gjerdetråd og disse ledninger være minst 2 m.

E12. Inne i bygninger kreves for matnings/ledere fra el-gjerdeapparater en spesiell isolering som er effektiv med hensyn til bygningsdeler forbundet med jord f.eks. jord og veggkabel.

E13. Hvis det er nødvendig å legge matningslederene under bakken, skal en høy kontaktmotstand finnes mellom den spenningsførende tråden og jorda, f.eks. ved å bruke en høyspenningsstråd type jord-/veggkabel.

E14. Hvis jording av et el-gjerde er montert i nærheten av en bygning skal avstanden til sterk strømnettets systemjording være minst 10 m. Jording til gjerdesystemet skal så sant det er mulig settes ned på et fuktig sted for å sikre god kontakt. Jordingen skal på alle apparater, untatt svake batteriapparater gå ned til en dybde av minst 0,5 m. Hvis gjerdeapparatet er montert i eller på en bygning med tordenværsbeskyttelse, skal det elektriske gjerdets anordning forbindes med tordenværsbeskyttelsens jordsystem.

E15. Ved montering av elektriske gjerder og koblinger til el-gjerder skal det, så sant det er mulig, benyttes deler som ikke påvirker hverandre med galvanisk korrosjon, eller de skal beskyttes mot fukt. Tiltak må gjøres for å hindre at koblinger løsner.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser