Vintergjerde

Et fungerende vintergjerde kan settes opp på to to forskjellige måter. Med DeLaval 40 mm vinterband eller med to separate ledninger. Disse to alternativ har samme funksjon, d.v.s. det benyttes to gjerdeledninger, dette gir strømmen en separat returvei tilbake til apparatet.

Hamra vinter

Om sommeren og ved gode forhold leder bakken elektrisitet godt. Elektrisiteten som apparatet produserer, strømmer fra apparatet til gjerdet. Når et dyr berører gjerdet får de støt av elektrisiteten som kommer fra gjerdet, gjennom dyret til bakken (jord). Det blir en el-krets.

Om vinteren fungerer el-gjerdet ofte dårlig p.g.a. at snø isolerer. Snø isolerer dyr fra bakken og derfor kan ikke elektrisiteten strømme fra dyret, gjennom snøen og til bakken. Selv om apparatet fungerer brytes strømmens vei, og gjerdet fungerer ikke. Det blir ingen el-krets. Dyret får ikke støt når det berører gjerdet. Ved tørre forhold eller i steinrikt miljø kan også dette skje.

To alternativer:

Alternativ 1

Bilde av vinterband

DeLaval vinterband 94247099

DeLaval Vinterband er 40 mm bred og har to separate ytterledere i bandet.Bandets øverste leder har en rød markering og kobles til apparatets plusspol og den andre lederen lederen kobles til apparatets jordingspol. Dyrene får støt når de berører begge lederene samtidig. Gjerdebandet er kobles til DeLavala koblingskabel 94247054. Bandet kobles med koblingsplatene 94247056 i bandisolator 94247053.

Mellom 2 band i høyden brukes tilkoblingskabel 94247055.

Apparatet jordes alltid med flere jordspyd, 98882440.

Vinterbandet skjøtes med bandisolatoren, pass på at lederne ligger mot hverandre.

Ved grind og grindhåndtak

For å unngå kortslutning må de nedre lederne på bandet klippes bort i en avstand på ca. 5 cm ved skjøteplaten når du kobler grindhåndtak til band, klipp jordledningenfør du kobler til håndtaket, for å unngå kortsluting.

Alternativ 2

Jording

Gjerde med 2 eller flere ledninger

Et gjerde som er utstyrt med en separat jordlederfungerer godtuavhengig av bakkens ledningsevne og det kan settes opp med vanligetråder, tau eller band.

Sett opp gjerdet på vanlig måte med vanlig tråd, tau eller band. Montér en separat jordledning slik at strømmen har en uhindret retur til apparatets jordingspol. Dyret får støt når det berører begge trådene, tauet eller banden samtidig.

Koble jordledningen til apparatets jordingspol sammen med jordspydets ledning.

Jordledningen kan også festes direkte ved gjerdestolpene. Jordledningen får ikke komme i nærheten av +lederen.

Bruk el-gjerdetråd eller vanlig el-gjerdeband som jordledning. Gjerdets funksjon kan forbedres ved at jordledningen jordes separat til bakken med jevne mellomrom.

Av sikkerhetsmessige grunner, bør man unngå å bruke de mest effektive gjerdeapparatene til gjerder av denne typen. Med to tråder er tapene små og støtene sterke.

Produkter

Polyband B40
200 m, 94247099

Bandisolator/koblingsisolator  
8-pk, 94247053

Bandisolator
20-pk, 94247053

 

DeLaval hjørne-/sluttisolator for band
5-pack, 90632031

DeLaval skjøteplate til bandisolator
5-pack, 90632032

 

Tilkoblingsplater
Metall, 2 st/forpakning
94247056

Koblingskabler
Aggregat, 94247054

Koblingskabler
Band, 94247055

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser