Du kontrollerer fôrstrategien – fra kalving til sinlegging med DeLaval DelPro™

Fôret utgjør en svært stor del av kostnadene innen melkeproduksjon. Vi ønsker å gi deg muligheten til en kostnadseffektiv fôring av besetningen. For å håndtere denne ressursen på best mulig måte tror vi på å gi deg full fleksibilitet i å sette opp de fôringsstrategiene du trenger for å nå dine besetningsmål.

Kyrs behov endrer seg i de ulike fasene av laktasjonen. DelPro gjør at du raskt, sikkert og nøyaktig kan tilpasse fôret i samsvar med disse endringene. Det betyr en kontinuerlig justering av basisrasjonen og styring av tilleggsfôr for å sikre dyrevelferd, produktivitet, fruktbarhet og lengre levetid. DelPro gjør det mulig å legge opp en kontrollert strategi og gjennomføring av de forskjellige antall laktasjonsdager, produksjonsnivå, grupper eller laktasjonsnummer.

Dyrekort

På Dyrekortet under Fôring (Fig.1) ser du hvilken fôrtabell som er tilknyttet dyret, samt dyrets kraftfôrrasjon. Det er viktig å sette seg inn i følgende.

Feeding ration details in the animal card in DelPro FarmManagerFIGUR 1: Fôrrasjonens detaljer på Dyrekortet i DelPro FarmManager.

  • Rasjonen viser kraftfôrmengden hver ku tildeles på daglig basis i kilo
  • Sluttrasjon viser fôret kua vil få etter «X» antall dager av opptrapping eller nedtrapping (måldager)
  • Før ei ku kan spise fôr, må fôret være tilgjengelig (tilgjengelig kraftfôr øker automatisk igjennom dagen)

I tillegg til en manuell eller flat fôrtabell kan det benyttes automatiske fôrtabeller basert på individuell produksjon, laktasjonsstadium eller målfôring. DelPro Farm Manager gir deg muligheten til å fôre dine kyr etter ulike prinsipper:

  • Alder i dager
  • Dager i melk
  • 7 dagers gjennomsnittlig melkemengde
  • 7 dagers høyeste melkemengde
  • Dager til kalving  

Målfôring

Målfôring støtter opp om kyrenes hold, og gir hvert individ et godt grunnlag for å vise sitt produksjonspotensial. Fordelene med denne strategien er betydelige. Hver liter under topplaktasjonen kan resultere i høyere melkemengde for hele laktasjonen.

Strategien i de ulike fasene er relatert til de ulike laktasjonsstadiene.

  1. Målfôringen starter i det tidlige stadiet av laktasjonen (for tilpassing/ mål se figuren nedenfor). Denne går ut på at alle kyr uansett melkemengde får en maksimal mengde kraftfôr 3-6 uker etter kalving og holdes på en maksimal kraftfôrmengde opp til 10 uker etter kalving. Dette gir alle kyr muligheten til å vise sitt individuelle produksjonspotensial. Her har du mulighet til å oppdage underpresterende kyr.
  2. Den andre fasen, fôring etter melkemengde (markert med to nyanser av lysblå i figuren nedenfor) starter ca 70-100 dager etter kalving. Kua fôres etter den oppnådde melkemengde. Mot slutten av laktasjonen kan fôringen strategisk trappes ned med fôrtabellen "dager til kalving". Denne strategien innebærer at hver ku fôres individuelt. På denne måten kan fôr spares og risikoen for fete kyr eller kyr i for godt hold reduseres.

DelPro kan hjelpe deg med hele prosessen, fra kalving til sinlegging og gjennom neste sinperiode opp til neste kalving. Det eneste du trenger å gjøre er å sette opp din fôrstrategi i DelPro FarmManager. 

Schematic overview of a challenge feeding strategy for cows fed an individual based concentrate ration.FIGUR 2: Skjematisk oversikt over strategifôring for kyr som har individuell fôrplan.

Målfôring i forhold til topplaktasjon

I DelPro FarmManager kan du også sette opp målfôring for en periode i forhold til kuas nåværende ytelse. Dette kan gjøres ved å sette opp en fôrtabell basert på topp melkemengde i starten av laktasjonen. Istedenfor som i forrige eksempel der vi benyttet målfôring til hele besetningen, kan vi vurdere dagens topp melkemengde og øke rasjonen dersom topp melkemengde er over forventet melkemengde. Her fokusere vi på å øke rasjonen til de individene som produserer over forventet - dette er i figur 3 under markert som "Top up". Med fôrtabellen for målfôring vil vi ikke redusere kraftfôrmengden i denne perioden (med mindre du ønsker å gjøre det over tid). Nedtrapping av fôrtabell er ment til å være en del av strategien senere i laktasjonen –fôring for gjennomsnittlig melkeproduksjon. 

Fra kalving til kalving

Fordi kua har ulike behov for fôr i de ulike laktasjonsstadiene, fra kalving til kalving, har vi bygd opp fôrmodulen i DelPro på en slik måte at vi kan dekke de ulike behovene. Ved å kombinere de ulike fôrtabellene gjennom laktasjonen kan oversiktsbildet se ut som figur 3. I tidlig laktasjon starter vi fôrtabellen med "Dager i melk". Senere i laktasjonen kan kyrne tilknyttes en fôrtabell for "Topp melkemengde". I midt laktasjonen kan kyrne bli tilknyttet en fôrtabell for "Gjennomsnittlig daglig melkemengde siste 7 dager". Når vi nærmer oss sinperioden kan fôret trappes ned til et minimumsnivå for å få en naturlig avsining. Med dette kan du implementere den fôrstrategien som passer din besetning best.

Combined feed tables to cover your feeding strategy from calving to dry off

FIGUR 3: Kombiner fôrtabeller for å dekke fôrstrategi fra kalving til sining

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser