Sekretesspolicy

Den här policyn beskriver när, hur och för vilka ändamål DeLaval behandlar (t.ex. samlar in, genererar, behåller, använder och lämnar ut) data om dig i samband med DeLaval.com och associerade webbplatser (kallas gemensamt för webbplatserna).

Läs Cookies-policyn för DeLaval.com  för information om när, hur och för vilka ändamål cookies används i samband med webbplatserna.

KATEGORIER AV DATA

Följande kategorier av data om dig kan behandlas av DeLaval i samband med webbplatserna:
(a) Data som automatiskt samlas in om enheten och webbläsaren du använder för att komma åt webbplatserna (t.ex. IP-adress, cookie-identifierare, enhetstyp och webbläsartyp) och om din surfaktivitet (t.ex. vilka sidor du besöker).
(b) Data som frivilligt lämnas av dig när du registrerar dig för nyhetsbrev och kampanjer, skickar meddelanden via kontaktformulär eller fyller i andra webbformulär på webbplatserna.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING

Data om dig som samlas in eller genereras av DeLaval i samband med webbplatserna kan användas för att administrera och driva webbplatserna, övervaka och analysera användningen av webbplatserna, optimera webbplatsernas funktioner och innehåll samt vidareutveckla webbplatserna. Data som du skickar in i webbformulär på webbplatserna kommer att behandlas för de ändamål som identifieras i samband med respektive formulär (t.ex. för att registrera dig för en viss kampanj eller skicka nyhetsbrev till dig).
Se avsnittet ”Tredjepartstjänster” nedan för att få en beskrivning av hur och för vilka ändamål tredje parter behandlar data om dig i samband med webbplatserna.

MOTTAGARE

Data som samlas in eller genereras av DeLaval i samband med webbplatserna kan för de ändamål som anges ovan lämnas ut till och behandlas av något företag inom DeLaval-koncernen (DeLaval Holding AB och varje företag som direkt eller indirekt styrs av DeLaval Holding AB). Vidare kan DeLaval, för de ändamål som beskrivs ovan, använda tjänsteleverantörer för att utföra vissa aktiviteter på DeLavals uppdrag (t.ex. datalagring). Sådana tjänsteleverantörer kan få åtkomst till data för sådana ändamål, i vilket fall DeLaval vidtar åtgärder för att säkerställa att tjänsteleverantörerna skyddar data och inte använder dem för andra ändamål. Kontakta DeLaval på det sätt som anges i avsnittet ”Ytterligare information” nedan för att ta reda på vilka tjänsteleverantörer som har åtkomst till data om dig som samlas in eller genereras av DeLaval och för vilka ändamål sådana tjänsteleverantörer har åtkomst.
Med undantag för vad som anges ovan kommer de data som samlas in eller genereras av DeLaval i samband med webbplatserna endast att delas i sammanställd/anonymiserad form (namn på individer, juridiska personer, gårdar osv. kommer att tas bort eller ersättas av anonyma eller fiktiva identifierare).
Se avsnittet ”Tredjepartstjänster” nedan för att få en beskrivning av hur och för vilka ändamål tredje parter behandlar data om dig i samband med webbplatserna.

SAMTYCKE OCH RÄTTSLIG GRUND

Genom att skicka in data i ett webbformulär på webbplatserna godkänner du användningen av sådana data för de ändamål som identifieras i samband med det formuläret. Om data om dig används utan att DeLaval har sökt ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av dessa data att behandlingen är nödvändig för legitima intressen (de ändamål som anges ovan) som DeLaval strävar efter att uppnå och som DeLaval, grundat på en avvägning mellan olika intressen, inte anser åsidosättas av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Viss behandling av data om dig kan också vara nödvändig för att fullgöra rättsliga skyldigheter.

KVARHÅLLANDE OCH SÄKERHET

Data om dig som samlas in eller genereras av DeLaval i samband med webbplatserna kommer inte att behållas under en längre tid än vad som rimligen är nödvändigt för de behandlingsändamål som anges ovan. DeLaval (eller, i förekommande fall, dess tjänsteleverantörer) har infört fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att fastställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som är förknippade med behandlingen och typen av data. Sådana åtgärder införs för att: (a) se till att endast behörig personal har tillgång till data, (b) se till att ingen annan personal ges rätt att få tillgång till data än de som behöver tillgång till sådana data; (c) se till att all sådan behörig personal omfattas av lämpliga avtal om sin skyldighet att hålla data konfidentiella; och (d) skydda data mot obehörigt avslöjande och obehörig åtkomst samt oavsiktlig eller olaglig utplåning, förlust och ändring.

Data om dig som samlas in eller genereras av DeLaval i samband med webbplatserna kommer i första hand att förvaras inom Europeiska unionen, men kan, för de ändamål och med de begränsningar som anges ovan, överföras till någon plats där du kommer åt webbplatserna, där DeLaval-koncernen är belägen och där DeLavals tjänsteleverantörer bedriver sin verksamhet. Om, i något annat fall än vad som behövs för utförandet av de tjänster som begärs av dig, data kommer att överföras från Europeiska unionen eller andra länder och territorier som EU-kommissionen har bedömt garantera en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, till ett land eller territorium som inte garanterar en sådan skyddsnivå, kommer DeLaval att vidta lämpliga ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa att data är tillräckligt skyddade (t.ex. ”standardavtalsklausulerna” i bilagan till EU-kommissionens beslut 2010/87/EG av den 5 februari 2010). Kontakta DeLaval på det sätt som anges i avsnittet ”Ytterligare information” nedan för att ta reda på vilka länder och territorier som data överförs till och vilka skyddsåtgärder som har implementerats.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

I samband med webbplatserna används de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att samla in statistik och leverera riktade annonser. De respektive tjänsteleverantörerna kan samla in data om dig för att tillhandahålla tjänsten till DeLaval. DeLaval får emellertid bara tillgång till statistik i sammanställd form.
AdRoll (https://www.adroll.com) används för att leverera riktade annonser. AdRoll använder cookies, spårningspixlar och relaterad teknik för att övervaka besökarnas beteende. Informationen behandlas av AdRoll Advertising Limited för att tillhandahålla annonser som är relevanta för dig. Läs AdRolls sekretesspolicy för tjänster (https://www.adroll.com/about/privacy) för att få reda på hur och för vilka ändamål AdRoll Advertising Limited kan behandla data om dig. Du kan välja bort AdRolls riktade annonser genom att klicka på den blå ikonen som vanligtvis visas i hörnet av AdRoll-annonser eller genom att klicka HÄR.

Du kan också välja bort riktade annonser genom att använda verktygen för bortväljande som tillhandahålls av Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) eller Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).
Google Analytics (http://www.google.com/analytics) används för att analysera hur besökarna använder webbplatserna. Google Analytics använder cookies för att övervaka besökarnas beteende. Informationen behandlas av Google Inc. för att sammanställa statistiska rapporter över webbplatsaktivitet för webbplatserna och tillhandahålla sådana rapporter till DeLaval (som används av DeLaval för de ändamål som beskrivs ovan). Läs Googles sekretesspolicy (https://www.google.com/policies/privacy/) för att få reda på hur och för vilka ändamål Google Inc. kan behandla om dig. Om du vill välja bort Google Analytics går du till Google Analytics sida för bortväljande (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) och installerar tillägget för din webbläsare.
Facebook-tjänsten för konverteringsspårningspixlar används för att övervaka resultaten av Facebook-annonser. Facebook Inc. använder cookies, spårningspixlar och relaterad teknik för att övervaka besökarnas åtgärder efter att de har omdirigerats till en webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Informationen behandlas av Facebook Inc. för att sammanställa statistiska rapporter över resultaten av Facebook-annonser och tillhandahålla sådana rapporter till DeLaval (som används av DeLaval för de ändamål som beskrivs ovan). Läs Facebooks sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/) för att få reda på hur och för vilka ändamål Facebook Inc. kan behandla data om dig. För att välja bort tjänsten för konverteringsspårningspixlar besöker du Facebooks sida för bortväljande (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) och följer instruktionerna.
Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) används för att få information om hur besökare interagerar med webbplatserna. CrazyEgg samlar in data om enheten och webbläsaren du använder för att komma åt webbplatsen. Informationen behandlas av Crazy Egg, Inc. för att sammanställa rapporter över kollektivt beteende hos besökare på webbplatserna och tillhandahåller sådana rapporter till DeLaval (som används av DeLaval för de ändamål som beskrivs ovan). Läs Crazy Eggs sekretesspolicy (https://www.crazyegg.com/privacy) för att få redan på hur och för vilka ändamål Crazy Egg, Inc kan behandla data om dig. För att välja bort Crazy Egg besöker du Crazy Eggs sida för bortväljande (https://www.crazyegg.com/opt-out) och följer anvisningarna.

YTTERLIGARE INFORMATION

Du har, med förbehåll för begränsningar enligt gällande lag, rätt att begära information om DeLavals behandling av sådana data om dig, att få tillgång till sådana data (i ett strukturerat format, som vanligen används och är maskinläsbart, med rätt att vidarebefordra sådana data) och att begära att DeLaval korrigerar, kompletterar, uppdaterar, spärrar eller raderar data om dig som är felaktiga, ofullständiga, förvirrande, föråldrade eller olagliga. Du har även rätt att göra invändningar, av legitima skäl, mot behandling av data som rör dig (i synnerhet om du är berättigad att göra detta enligt gällande dataskyddslagstiftning) och att dra tillbaka, endast med framåtsyftande verkan, varje samtycke som getts av dig för behandling av sådana data. Om du tror att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot tillämplig lag, kan du även lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten.
Förfrågningar gällande DeLavals behandling av data om dig kan göras till DeLaval på nedanstående adress (att: ”Dataskyddsombud”).

REGISTERANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

DeLaval International AB (organisationsnummer 556012-3928, Postbox 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Sverige) är ”registeransvarig” för data som behandlas av DeLaval i samband med webbplatserna.
För att kontakta dataskyddsombudet hos DeLaval International AB skickar du ett brev till ovanstående adress riktat till ”Dataskyddsombud”.

UPPDATERINGAR AV DEN HÄR POLICYN

Ytterligare funktioner kan läggas till på webbplatserna i framtiden. DeLaval kommer att uppdatera denna policy för att beskriva hur och för vilka ändamål DeLaval kommer att behandla information i samband med sådana nya funktioner. DeLaval kan även uppdatera denna policy för att beskriva ytterligare omfattning eller ändamål med behandling av information i anslutning till webbplatserna.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar