Säkerhetsföreskrifter

Under vissa förhållanden kan elstängsel utgöra en brandrisk.

E1. Elstängsel skall installeras och användas på ett sådant sätt att de inte orsakar någon fara för människor, djur eller omgivning, och att, de så långt som rimligen är möjligt, är oåtkomliga för barn och inte utsätts för mekanisk åverkan eller obehörig åtgärd. Så långt som de följande kraven är tillägg till, men ej i konflikt med, regler utgivna av ansvariga nationella myndigheter, äger dessa giltighet vid installation och drift av elstängsel och dess apparater.

E2. Elstängsel får ej matas från mer än en elstängselapparat. Elstängsel med en tråd skall matas från endast en stängselkrets på elstängselapparaten. Elstängsel med flera trådar får matas från olika stängselkretsar från samma elstängselapparat, förutsatt att endast en stängselkrets används att mata en enskild tråd. 

E3. För två skilda elstängsel skall avståndet mellan stängseltrådarna och avståndet mellan anslutningstrådarna vara åtminstone 2 m. Om detta mellanrum skall stängslas, skall detta utföras med hjälp av elektriskt icke ledande material. 

E4. Om du använder taggtråd får den inte vara strömförande. Men det är tillåtet att kombinera taggtråd med strömförande slät stängseltråd. Eltråden måste i så fall monteras på en distanshållare på den sida av stängslet där djuren hålls. Det ska vara ett horisontellt avstånd på minst 0,15 meter mellan taggtråden och den strömförande tråden. Taggtråden måste jordas på återkommande avstånd.

Råd 
Det horisontella avståndet mellan ett elstängsel och annat parallellgående rörelsehinder bör enligt Elsäkerhetsverkets och Jordbruksverkets bedömning mot bakgrund av reglerna i punkt E1 och inträffade olycksfall inte understiga 2 m. 

E5. Ett elstängsel, eller del därav, installerat längs med en allmän väg eller gångstig skall utmärkas med varningsskyltar säkert fastsatta på stolpar eller säkert fastsatta på stängseltråden, med täta mellanrum. Storleken på varningsskyltarna skall var minst 200 x 100 mm. Grundfärgen på båda sidor av varningsskylten skall vara gul. Inskriptionen på skylten skall vara svart och i form av antingen symbolen enligt Figur E1 eller innehålla följande varning “VAR FÖRSIKTIG – ELEKTRISKT STÄNGSEL”. Inskriptionen skall vara beständig och alla bokstäver skall ha en höjd av minst 25 mm. 

E6. Om det är nödvändigt att korsa en allmän landsväg med en stängseltråd eller anslutningsledare, skall berörd myndighet informeras. I samtliga fall skall det vertikala avståndet mellan tråden och någon del av vägbanan vara minst 5 m. 

E7. Där elstängsel korsar en ridväg eller en allmän gångväg, skall en icke elektrifierad grind ingå i stängslet vid detta ställe, eller så skall en övergång med hjälp av stättor finnas. Vid en sådan övergång, skall de angränsande stängseltrådarna vara försedda med sådana varningsskyltar som anges i punkt E5.

E8. Om det är nödvändigt att öppna ett elstängsel på ställen som inte är tillgängliga för allmänheten, skall delar som kan komma att beröras vara av isolerande material eller vara på lämpligt sätt isolerade från stängslet. 

E9. Stängseltråd och anslutningsledare får inte fästas på stolpar som används för luftledningar för lågspänning eller högspänning eller till telefon eller telegrafledningar. Nätanslutna elstängselapparater får fästas på stolpar för lågspännings ledningar, förutsatt att tillstånd inhämtas från ifrågavarande elverk, företag eller övervakande myndighet. 

E10. Om ett elstängsel måste installeras i närheten av en luftkraftledning, skall det vertikala avståndet mellan någon stängseltråd eller anslutningsledare och markytan inte överstiga 2 m. Detta avstånd gäller alla punkter belägna inom den rätvinkliga projektionen av de yttersta ledarna på kraftledningen på markytan och ett avstånd av 2 m därutanför för kraftledningar som har en nominell arbetsspänning ej överstigande 1 kV, och på ett avstånd av 15 m därutanför för kraftledningar som har en nominell arbetsspänning överstigande 1 kV. Korsningar med luftkraftledningar skall undvikas där detta överhuvudtaget är möjligt. Om en sådan korsning ej kan undvikas, skall den göras under kraftledningen och i så nära rak vinkel mot denna som möjligt. Avstånden som anges ovan skall tillämpas. Om korsningar med luftkraftledningar ej kan undvikas, skall ifrågavarande elverk, företag eller myndighet underrättas.

E11. Där stängseltrådar eller anslutningsledare är installerade i närheten av luftledningar för kommunikation, skall avståndet mellan någon stängseltråd eller anslutningsledare och dessa ledningar vara minst 2 m. 

E12. Inuti byggnader, krävs för anslutningsledare som arbetar med en spänning överskridande 1 kV en speciell isolering mellan ledaren och byggnadsdetaljeranslutna mot jord. Denna isolering kan åstadkommas genom att använda tillräckliga avstånd eller högspänningskablar. 

E13. Om det är nödvändigt att förlägga anslutningsledarna nedgrävda, skall ett högt kontaktmotstånd mellan den spänningsförande ledaren och den omgivande marken säkerställas, till exempel, genom att använda en högspänningskabel eller ett skyddsrör av isolerande material. Inverkan av nedsjunkande boskapsklövar och traktorhjul skall även beaktas. 

E14. Om ett elstängsels jordledare installeras i närheten av en byggnad, skall avståndet mellan denna jordledare och elnätets skyddsjord och nollanslutning vara åtminstone 10 m. Elektroden till elstängslets jordledare skall helst installeras på en plats med fuktig jord så att god kontakt säkerställs. Elektroden skall, utom för svaga batteridrivna elstängsel, tränga ned i marken till ett djup av åtminstone 0.5 m. 

E15. Vid installation av elstängseltrådar och anslutningsledare, skall skarvar med metalltrådar av galvaniskt/metalliskt skilda material undvikas eftersom det vållar korrosion, som efter en tid ger upphov till kontaktfel, särskilt när skarven utsätts för fukt. Åtgärder skall vidtas för att förebygga avbrott i skarvställe.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar