Uppsättning av permanent stängsel

 1. Planera var det är mest ändamålsenligt att placera stängslet. I skogs- och betesmark är det viktigt att ta hänsyn till och dra nytta av terrängen för att få ett så effektivt stängsel som möjligt. Försök att få så räta linjer som möjligt. Använd 6 m mellan stolpar, då det även är möjligt att sätta stängslet i svaga kurvor. Vid uppsättning av ett permanent stängsel runt åkermark är det viktigt att stängslet inte sitter för nära marken. Det ska finnas tillräckligt med plats så att det går att vända med traktorn utan problem.
 2. Röj bort vegetation och sly längs stängslets dragning. Avlägsna små ojämnheter.
 3. Planera var hörn- och ändstolpar ska sitta. Använd stolpborr, borra hål för hörnstolparna och sätt upp dem.
  OBS! Detta är det viktigaste arbetet på hela stängslet. Stolparna ska sättas ned en meter i marken och det ska fyllas på med grus eller sand runt stolpen.
 4. På helt raka linjer spänner man upp en tråd mellan hörnstolparna för att markera var de övriga stängselstolparna ska stå. Om linjen är något böjd måste stolparna sättas upp efter ögonmått. Då är det en fördel att vara två, så att det blir lättare att ta sikte.
 5. Sätt upp stängselstolparna med ca 6 meters mellanrum. Är marken mycket ojämn måste avståndet minskas. Är det helt plant kan avståndet ökas till 7-8 m.
 6. Markera på hörnstolparna och stängselstolparna på vilken höjd du ska sätta trådarna. Antal trådar och trådhöjd beror på vilket djurslag som ska hängas in.
 7. Montera isolatorerna.
 8. Dra ut tråden och lägg den i isolatorerna. I ändar och i hörn används isolatorrör eller hörnisolatorer.
 9. Spänn trådarna med en trådspännare.
 10. Samtliga trådar i varje sektion måste kopplas ihop på minst ett ställe. Använd trådkoppling. Sätt upp stängslet i sektioner. En sektion är längden på tråden innan du kapar och spänner den. En sektion måste alltid börja och sluta med en änd- eller hörnstolpe. Det är sällan ändamålsenligt att ha längre sektioner än ca 400 m. På helt plana ytor går det att använda längre sektioner, medan de med många hörn kräver kortare sektioner.
 11. Aggregatet monteras alltid inomhus på ett ställe där någon passerar varje dag. Till både jorduttaget och stängseluttaget ska används jordnings- och väggkabel av god kvalitet.
 12. Jordningen utförs på ett fuktigt ställe vid stängslet. (Inte längs dränerade husväggar). Börja med minst tre jordspett. I de flesta fall behöver upp till 6-8 jordspett för ett permanent stängsel.
  På mycket långa stängsel kan det vara nödvändigt att montera upp en jordningstråd på stängslet. Man spikar då fast en ståltråd 15 cm över marken och kopplar på ett jordspett för varje 400-500:e meter.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar