Product Image

DeLaval kraftfodervagn FW

Med en automatisk fodervagn kan du optimera foderkostnaderna genom att den individuella utfodringen ger maximal mjölkavkastning och dyr överutfodring undviks. Med DeLaval fodervagn FW minskar arbetskostnaderna. Den minskade arbetsbelastningen frigör mer tid för annat och ökar livskvaliteten.

  • Enkelt att dela upp kraftfodergivan över dygnet och ge många små givor.
  • Små givor ger mindre variationer i våmmens pH vilket ökar djurets foderomvandlingsförmåga.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Maximera besättningens produktion

Tack vare den exakta och individuella utfodringen kan hänsyn tas till var respektive ko befinner sig i laktationen. Varje extra liter mjölk vid laktationskurvans topp kan ge 200 liter mer mjölk i hela laktationen. En daglig variation med +/- 10% i noggrannhet vid utfodringen (vilket är vanligt vid manuell utfodring) kan ge 10 till 15% minskad lönsamhet genom högre foderkostnad eller minskad mjölkavkastning. En exakt utfodring minskar dessutom problemen med foderstörningar och ger friskare kor.

Det första steget mot en automatisk utfodring

DeLaval kraftfodervagnar är väl beprövade och finns över hela världen. De kan installeras i alla ladugårdar oavsett stallets layout och vilket foder som ska utfodras. Vagnen kan anpassas efter gårdens behov genom möjlighet att välja antal foderfickor, utökad volym och transponderstyrning. DeLaval kraftfodervagnar kan utfodra upp till 300 kor och/eller ungdjur vilket gör att den är ett bra första val när du vill automatisera utfodringen. Naturligtvis kan vi erbjuda räls med växlar och automatisk fyllning av fodervagnen.

Ladda ner broschyr för tekniska specifikationer.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar