Vinterstängsel

Ett fungerande vinterstängsel kan uppföras på två olika sätt.

Med DeLaval 40 mm vinterband, 94247099 eller med två separata ledningar. Dessa två alternativ har samma funktion dvs det används två stängselledningar, vilket ger strömmen en separat returväg tillbaka till aggregatet.

På sommaren och under bra förhållanden leder marken elektricitet bra. Elektriciteten som aggregatet producerar, strömmar från aggregatet till stängslet. När djuret vidrör stängslet, får det en stöt av elektriciteten, som kommer från stängslet genom djureet till marken (jord). Det blir en elkrets.

På vintern, fungerar ett elstängsel ofta dåligt beroende på att snön isolerar. Snön isolerar djuren från marken och därför kan elektriciteten inte på vintern strömma från djuret genom snön till marken. Trots att aggregatet fungear bryts strömmens väg och stängslet fungerar inte. Det blir ingen elkrets. Djuret får ingen stöt, när det vidrör stängslet. Vid torra förhållanden eller i bergig miljö kan detta fenomen också uppstå.

Två alternativ

Alternativ 1

 

DeLaval vinterband 88154301

DeLaval vinterband är 40 mm brett och har två separata ytterledare i bandet. Bandets övre ledare, har en röd markering. Kopplas till aggregatets pluspol och den andra ledaren kopplas till aggregatets jodningspol. Djuret får en stöt, när den vidrör båda ledarna samtidigt. Stängselbandet kopplas till aggregatet med DeLavals anslutningskabel 94247054. Bandet ansluts med anslutningsplattorna 94247056 i bandisolatorn 94247053.

Mellan 2 band i höjdled, används anslutningskabel, 94247055.

Aggregatet jordas alltid med flera jordspett, 98882440.

Vinterbandet skarvas med bandisolatorn, se till att ledarna ligger emot varandra.

Vid grind och grindhandtag

Klipp av jordledingen före metalldelen för att kopplingsstycket inte ska förorsaka kortslutning mellan ledarna.

När du ansluter grindhandtaget till bandet, klipper du av jordledningen innan anslutning till handtaget, detta för att undvika kortsluting.

Alternativ 2

Stängsel med 2 eller flera ledningar

Ett stängsel som är försett med separat jordledning, fungerar väl oberoende av markens ledningsförmåga och det kan uppföras med vanliga trådar, rep eller band.

Uppför elstängslet på vanligt sätt med vanlig tråd, rep eller band. Montera en separat jordledning genom vilken elströmmen har en obehindrad återväg till aggregatets jordningspol. Djuret får en stöt, när det vidrör båda trådarna, repen eller banden samtidigt.

Koppla jordledningen till aggregatets jordningspol tillsammans med jordspettens ledning.

Jordledningen kan också fästas direkt vid stängselstolparna. Jordledningen får inte komma i närheten av +ledaren.

Använd vanlig elstängseltråd eller vanligt elstängselband som jordledning. Stängslets funktion kan förbättras genom att jordledningen jordas separat till marken med jämna mellanrum.

Av säkerhetskäl bör man undvika att använda de allra effektivaste stängselaggregaten i stängsel av detta slag. Med två trådar är förlusterna små och stöten stark.

Produkter

Polyband B40
200 m, 88154301

Bandisolator/anslutningsisolator 
8-pack, 94247053

Bandisolator
20-pack, 94247070

 

DeLaval hörn- och ändisolator för band
5-pack, 90632031

DeLaval anslutnings-/skarvplatta
5-pack, 90632032

 

Anslutningsplattor
Metall, 2 st/förpackning
94247056

Anslutningskablar
Aggregat, 94247054

Anslutingskablar
Band, 94247055

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar